Головні положення синтетичної теорії

Істотна частина еволюційного вчення – вчення про мікроеволюції і її механізми. Мікроеволюція – це сукупність еволюційних процесів в популяціях виду, що призводять до зміни генофонду цих популяцій. Кінцевим «підсумком» мікроеволюції є виникнення нових видів.

Матеріалом мікроеволюції можуть бути будь-які генотипически різні особини і групи особин. Відмінності визначаються мінливістю, яка представляє собою невід’ємну властивість живої природи. Першопричинами мінливості вважаються спонтанний мутаційний процес і помилки при копіюванні генетичного коду. Межі змін не випадкові, а визначаються генотипом, тобто сукупністю всіх спадкових факторів даної клітини або організму. Вся спостерігається мінливість якої-небудь ознаки або властивості в межах норми реакції отримала назву фенотипической.

Фенотип – це сукупність ознак всіх внутрішніх і зовнішніх структур і функцій даної особини, що розвиваються як один з можливих варіантів реалізації норми реакції в певних умовах. В межах фенотипической мінливості прийнято виділяти генетично обумовлені зміни – мутації і зміни, викликані зовнішніми умовами, – модифікації. Вважається, що модифікації не грають суттєвої ролі в еволюційному процесі, тоді як мутації, тобто спадкові зміни окремих особин, дають матеріал для еволюційного процесу. Мутації можуть бути генними, хромосомними і геномних.

Генні мутації пов’язані зі зміною молекулярної структури окремих генів. Хромосомні мутації проявляються в структурних змінах хромосом. Як і генні мутації, вони можуть бути або спонтанними, тобто випадковими, або викликатися зовнішніми агентами (мутагенами середовища або спеціально використовуваними людиною мутагенами). Геномні мутації часто пов’язані зі зміною числа хромосом. Мутації можуть розглядатися в якості елементарного вихідного еволюційного матеріалу.

Яким би різноманітним не був елементарний еволюційний матеріал, він сам по собі не може забезпечити еволюційний процес. Мутував особини повинні потрапляти під дію чинників еволюції, і всі наступні події мікроеволюції повинні здійснюватися серед певних сукупностей особин. Такими сумами є популяції. Всі види живих організмів в природі реально представлені популяціями. Спостереження в природі показують, що особини будь-якого виду тварин, рослин і грибів розподілені в межах видового ареалу нерівномірно, і щільність населення кожного виду завжди варіює. Ділянки з відносно високою чисельністю (щільністю) особин даного виду чергуються з ділянками низької чисельності. Такі «центри щільності» населення виду і є популяціями.

Посилання на основну публікацію