Генетичні терміни та символіка

 • Спадковість – здатність організмів передавати наступному поколінню свої ознаки і властивості, тобто здатність відтворювати собі подібних.
 • Ген – ділянка молекули ДНК, що несе інформацію про структуру одного білка.
 • Генотип – сукупність усіх спадкових властивостей особини, спадкова основа організму, складена сукупністю генів.
 • Фенотип – сукупність всіх внутрішніх і зовнішніх ознак і властивостей особини, що сформувалися на базі генотипу в процесі його індивідуального розвитку.
 • Моногібридне схрещування – схрещування батьківських форм, спадково різняться лише по одній парі ознак.
 • Домінування – явище переважання ознак при схрещуванні.
 • Домінантна ознака – переважаюча.
 • Рецесивна ознака – відступаюча або зникаюча.
 • Гомозиготи – особини, що дають при самозапиленні по даній парі ознак однорідне не розщеплююче потомство.
 • Гетерозиготи – особини, що дають розщеплення по цій парі ознак.
 • Алелі – різні форми одного і того ж гена.
 • Дигібридне схрещування – схрещування батьківських форм, різняться по двох парах ознак.
 • Мінливість – здатність організмів змінювати свої ознаки й властивості.
 • Модифікаційна (фенотипова) мінливість – зміни фенотипу, що виникають під впливом змін зовнішніх умов і не пов’язані зі зміною генотипу.
 • Норма реакції – межі модифікаційної мінливості даної ознаки.
 • Мутації – зміни генотипу, викликані структурними змінами генів або хромосом.
 • Поліплоїдія – кратне гаплоїдному набору збільшення хромосом у клітині (3n, 4n і більше).

У генетиці користуються такими загальноприйнятими символами:

 • буквою Р (від лат. «Паренте» – батьки) позначають батьківські організми, взяті для схрещування;
 • знаком  («дзеркало Венери») – позначають жіночу стать;
 • ♂ («щит і спис Марса») – позначають чоловічу стать.

Схрещування позначають знаком «X», гібридне потомство позначають буквою F (від лат. «Філія» – діти) з цифрою, що відповідає порядковому номеру покоління – F1, F2, F3.

Сформульовані Г. Менделем закони:

Правило домінування, або перший закон: при моногібридному схрещуванні у гібридів першого покоління виявляються тільки домінантні ознаки – воно фенотипічно одноманітно.

Закон розщеплення, або другий закон Г. Менделя: при схрещуванні гібридів першого покоління в потомстві відбувається розщеплення ознак у відношенні 3:1 – утворюються дві фенотипічні групи – домінантна і рецесивна.

Закон незалежного успадкування (третій закон): при дігибридному схрещуванні у гібридів кожна пара ознак успадковується незалежно від інших і дає з ним різні поєднання. Утворюються чотири фенотипічні групи, які характеризуються ставленням 9:3:3:1.

Посилання на основну публікацію