Екологія популяцій

Коли говорять про екологію популяцій, або популяційної екології, зазвичай мають на увазі популяції тварин. У популяційної екології, головним чином, вивчаються кількісні характеристики популяції, а саме її чисельність і параметри, пов’язані з чисельністю: щільність, народжуваність, смертність, статева і вікова її структура. Концентрація уваги на чисельності та її зміни, динаміці, багато в чому визначається практичними інтересами, але також має велике наукове значення, пов’язане з розумінням життя екосистем і з теорією еволюції, насамперед з таким еволюційними факторами, як внутрішньовидова і міжвидова конкуренція, видоутворення. З 1920-х рр. стало активно розвиватися математичне моделювання динаміки чисельності популяцій, що перетворилося в обширну складну область досліджень.
Якісні ознаки популяції, насамперед, її поведінкова структура стали вивчатися пізніше з виникненням в 1960-і рр. поведінкової екології, що досліджує етологічну (поведінкову) організацію популяції і її роль у процесах пристосування до умов проживання. Важливо мати на увазі, що розуміння популяції в популяційної екології, з одного боку, і в етології (науці про поведінку тварин) і в поведінкової екології, з іншого, сильно відрізняється. У популяційної екології популяції мисляться як те, що виходить при поділі населення всієї області проживання виду на частини, часто досить довільному. Так само розуміється популяція і в популяційної генетики. А в етології і в поведінкової екології вивчають групи тварин, пов’язаних регулярними поведінковими взаєминами. В результаті тут популяція мислиться як об’єднання особин даного виду в природну надорганизменная організацію, що складається з таких груп, які в свою чергу також пов’язані між собою певними взаєминами. Наприклад, розглядаючи популяцію тварин як багаторівневу ієрархічну систему, відомий етолог Е. Н. Панов до нульового рівня відносить окремих особин, до першого рівня – сімейні угруповання, до другого рівня – стада, зграї, колонії і т. П. [Панов, 1983] .

Посилання на основну публікацію