Екологічні фактори — види і класифікація

Екологічними факторами названі постійні або змінюються якості навколишнього середовища, які надають будь-який вплив на живі організми.

До них відносяться – наявність кисню і вуглекислого газу, атмосферний тиск, температура повітря, води, грунту. Елементи зовнішнього середовища, які не впливають на – наприклад, зміст і зміна в межах норми концентрації інертних газів екологічними факторами не є.

Для екологічних факторів характерна висока варіабельність в часі і просторі. Наприклад, температура повітря може сильно змінюватися протягом доби, океанської води – в залежності від глибини.

Один фактор може по-різному впливати на різні організми, навіть живуть на одній території. Так, рівень солоності ґрунтів буде критичний для рослин, але до нього абсолютно індиферентні наземні тварини. Світловий спектр і інтенсивність світлового потоку впливають на фотосинтезуючі організми, але зовсім не впливають на таких гетеротрофов, як мікроорганізми і гриби.

Екологічні фактори можуть ставати:

 • подразниками, що зумовлюють вступ в дію механізмів природного відбору;
 • обмежувачами, що визначають можливість або її відсутність для існування видів в певних умовах;
 • модифікаторами, що зумовлюють виникнення різних фізіологічних і анатомічних змін організмів.

Живими істотами сприймається вплив екологічних факторів не статично, а з урахуванням режимів їх змін – періодичних або одноразових.

Екологічні фактори можна класифікувати за типом впливу:

 • Прямі – надають прямий вплив на організм, найчастіше це стосується фізіології і метаболізму. Це – атмосферний тиск, температура, хімічний склад повітря, води або ґрунту та ін;
 • Непрямі – надають опосередкований вплив. До них відносяться особливості рельєфу, градус сонячної експозиції на схилі тощо;
 • Умовні – визначають ступінь впливу інших компонентів біоценозу, що змінюються під дією інших факторів. Наприклад, посуха призводить до висихання рослин і зниження кормової бази для травоїдних.

Цей спосіб класифікації показує зв’язку між компонентами біоценозу. Також, існує поділ екофакторов в залежності від джерела їх походження:

Абіотичні. Це прояви впливу неживої природи:

 • кліматичні – атмосферна вологість, температура, тиск;
 • хімічні – елементний і структурний склади повітря, води їх кислотність, і концентрація хімічних речовин;
 • едафічні – різні властивості грунту, її хімічний склад, кислотність, повітропроникність, розмір часток;
 • фізичні – інтенсивність сонячного світла, наявність шумів, магнітних полів, ступінь теплопровідності і теплоємності середовища;
 • орографічні – особливості рельєфу, географічна орієнтація, висота над рівнем моря, градус ухилу.

Біотичні. До таких належать види впливу на організм, обумовлені життєдіяльністю інших учасників біоценозу:

 • мікробіогенні – найпростіших;
 • мікогенні – грибів;
 • фітогенні – рослин;
 • зоогенні – тварин.

Антропогенні. До них відносяться прямі і опосередковані види впливу на біоценози, пов’язані з діяльністю людини. При цьому вони розглядаються, як:

 • Прямий антропогенний вплив – це види безпосереднього впливу присутності і діяльності людини на екосистеми. До них відносяться – забудова території, вирубка лісів, полювання, збір грибів та інші;
 • Непрямий антропогенний вплив – зміна умов середовища внаслідок людської діяльності. Це – різні види забруднення територій (розлив нафти, засмічення лісу), зміна хімічного складу та рівня грунтових вод внаслідок їх відкачування, забруднення грунту, радіаційні викиди;
 • Умовне антропогенний вплив. До цього типу належить опосередкований вплив, викликане результатом впливу людини на інші компоненти екосистеми. Наприклад – зникнення Аральського моря, танення льодовиків.

У 2011 році була створена шкала для визначення рівня антропогенного впливу на біоценози. У ній передбачено 12 ступенів, що характеризують екосистеми від абсолютно незайманих до повністю втратили здатність до існування.

Посилання на основну публікацію