Дисиміляція у анаеробних і аеробних організмів

Організми можуть бути розділені на дві групи і за характером дисиміляції – аероби і анаероби. Аероби (від грец. Біс – повітря) потребують вільному кисні для життєдіяльності. У анаеробів (грец. ац – негативна частка) у ньому немає необхідності. У них дисиміляція здійснюється шляхом бродіння – безкисневого, ферментативного розщеплення органічної речовини з утворенням більш простих органічних же речовин і виділенням енергії. Наприклад:

? молочнокисле бродіння:
C6H12O6 + 2H3PO4 + 2АДФ ? 2ФН + 2АТФ + 2H2O;
? спиртове бродіння:
C6H12O6 + 2ФН + 2АДФ ? 2C2H5OH + 2CO2 ? + 2АТФ + 2H2O.
Утворені при бродінні речовини є органічними і, отже, містять ще багато енергії.

Рис. 22. Взаємовідносини ассіміляііі і дисиміляції у автотрофні і гетеротрофних організмів [6]
У аеробних організмів у процесі дихання в мітохондріях відбувається повне розщеплення органічних речовин (при використанні О2) до бідних енергією кінцевих продуктів СО2 іН2О і вивільняється значно більшу кількість енергії:
С6Н1206 (глюкоза) + 02> 6С02 ? + 6Н20 + енергія (за рахунок якої синтезуються 38 молекул АТФ).
Розглянемо у вигляді узагальнених схем метаболізм у автотрофні і гетеротрофних аеробних організмів (рис. 22).
Асиміляція. Її найважливіші процеси – фотосинтез і біосинтез білків.

Посилання на основну публікацію