Біосфера – глобальна екосистема

Питання 1. З чого складається біосфера?

Біосфера – сукупність частин земної оболонки (лито, гідро і атмосфера), яка заселена живими організмами, перебуває під їх впливом і зайнята продуктами їх життєдіяльності. Це активна оболонка Землі, в якій сукупна діяльність живих організмів проявляється як геохімічна сила планетарного масштабу.

У її складі розрізняють:

– Жива речовина, утворене сукупністю організмів;

– Біогенну речовину, що створюється в процесі життєдіяльності організмів (кисень атмосфери, кам’яне вугілля, нафта, вапняки та ін.);

– Відстале речовина, що утворюється без участі живих організмів (основні породи, лава вулканів, метеорити);

– Биокосное речовина, що представляє собою загальний результат життєдіяльності організмів і абіогенним процесів, наприклад грунту.

Біосфера складається з тропосфери – нижньої частини повітряної оболонки Землі (атмосфери), водної оболонки (гідросфери) і верхньої частини (на глибину 2-3 км) твердої оболонки (літосфери).

Питання 2. Охарактеризуйте оболонці Землі, в яких мешкають живі організми, – атмосферу, гідросферу, літосферу. Який хімічний склад цих оболонок?

Атмосфера. Газова оболонка складається в основному з азоту (78%) і кисню (21%). У невеликих кількостях в ній містяться вуглекислий газ (0,03%), озон та інші гази. Стан атмосфери дуже впливає на фізичні, хімічні та біологічні процеси на поверхні Землі й у водному середовищі. Для біологічних процесів найбільше значення мають: кисень, використовуваний для дихання і мінералізації мертвого органічної речовини, вуглекислий газ, бере участь у фотосинтезі, і озон, що захищає земну поверхню від жорсткого ультрафіолетового випромінювання.

Гідросфера. Вода – важливий компонент біосфери і один з необхідних факторів існування живих організмів. Основна її частина (94%) знаходиться у Світовому океані, що займає близько 70% поверхні земної кулі.

Велике значення для живих організмів мають гази, розчинені у воді: кисень і вуглекислий газ. Їх зміст змінюється в залежності від температури і присутності живих організмів. У воді міститься в 60 разів більше вуглекислого газу, ніж в атмосфері.

Літосфера. Основна маса організмів, що мешкають в межах літосфери, знаходиться в ґрунтовому шарі, глибина якого не перевищує декількох метрів. Ґрунт включає мінеральні речовини, що утворюються при руйнуванні гірських порід, і органічні компоненти – продукти життєдіяльності організмів.

Питання 3. Чим визначаються межі поширення живих організмів в біосфері?

Хоча межі біосфери досить вузькі, живі організми в них розподілені дуже нерівномірно. На великій висоті і в глибинах гідросфери та літосфери організми зустрічаються відносно рідко. Життя зосереджене головним чином на поверхні Землі, в грунті і в приповерхневому шарі океану. Межі поширення живих організмів визначаються температурним режимом і наявністю кисню.

Питання 4. Хто створив вчення про біосферу?

На початку минулого століття (1926 р) видатний російський учений В. І. Вернадський розробив вчення про біосферу – оболонку Землі, населеної живими організмами. В. І. Вернадський виявив геологічну роль живих організмів і показав, що їх діяльність являє собою найважливіший фактор перетворення мінеральних оболонок планети. Він писав: «На земній поверхні немає хімічної сили більш постійно діючої, а тому більш могутньою по своїм кінцевим наслідків, ніж живі організми, взяті в цілому». Правильніше тому визначати біосферу як оболонку Землі, яка населена і перетворюється живими організмами.

Питання 5. Яке значення для живі організмом мають компоненти атмосфери, літосфери та гідросфери?

Компоненти атмосфери, літосфери та гідросфери є середовищами життя для організмів.

Посилання на основну публікацію