Природокористування та охорона навколишнього середовища

Одним з пріоритетних завдань держави, у розпорядженні якого знаходяться великі території з рослинністю і велика кількість фауни є правове регулювання і контроль використання природних ресурсів, їх захист, ретельний екологічний контроль та охорона навколишнього середовища.

На практиці, природокористування спрямоване на задоволення потреб господарської та інших видів діяльності людства. У зв’язку з цим було розроблено та прийнято відповідні законодавчі постанови, чітко визначальне принципи даної форми взаємодії між природою і людьми.

Законодавча база
До пунктів офіційного державного документа «Про охорону навколишнього середовища» можна віднести наступні тези:

• У пріоритеті збереження природних екосистем, комплексів і ландшафтів;

• Заборона проведення будь-якого виду діяльності, який складає загрозу або шкоду для навколишнього середовища;

• Необхідність проведення процедур з відновлення та відшкодування збитків природній екосистемі, якщо такий був нанесений в процесі проведення робіт;

• Скасування проектів, реалізація яких може сприяти знищенню генофонду флори і фауни, негативних змін в життєдіяльності екосистем, а також виснаження ресурсів природи.

У цілому, необхідно дотримуватися рівноваги між природокористуванням і проведенням відновлювальних заходів. Більше того, для збереження природних ресурсів слід мати наукові висновки в аспекті економічних, а також екологічних громадських інтересів. Важливо давати своєчасну і об’єктивну оцінку стану середовища з метою прийняття необхідного спектра заходів у разі необхідності. Важливо враховувати природні можливості самостійного відновлення й очищення природи та її об’єктів. Таким чином, людство, приділяючи увагу навколишньому природі, піклується не тільки про теперішній благополуччі, але й про добробут майбутніх поколінь.

Департамент природокористування і охорони навколишнього середовища
Даний підрозділ є державним органом виконавчої влади, що займаються охороною природи, атмосферного повітря, об’єктів флори і фауни, в тому числі середовища їх проживання. До його основних повноважень належить і державна екологічна експертиза.

Основними напрямками діяльності департаменту

• Моніторинг роботи підвідомчих структур, підрозділів, організацій та установ, пов’язаних з охороною середовища, екологічними аспектами безпеки, а також використанням природних ресурсів.

• Реалізація проектів екологічного спрямування, створених контролювати раціональність експлуатації природного середовища.

• Створення нормативної та законодавчої бази, спрямованої на оптимізацію взаємозв’язку між господарською діяльністю та довкіллям.

• Сповіщення громадськості за допомогою засобів масової інформації про поточні та майбутні проекти, що включають заходи щодо збереження природних ресурсів, відновленню об’єктів довкілля та подібних заходів.

• Впровадження з подальшим проведенням освітніх програм серед населення, а також підготовка та підвищення професійної кваліфікації серед працівників відповідних органів і підрозділів, у тому числі осіб, які перебувають на керівних посадах.

Актуальність питань, пов’язаних з охороною і станом довкілля, зростає з кожним роком. Даний показник збільшується пропорційно розвитку прогресу у виробництві та обсягів шкідливих викидів. Особливу важливість дані питання складають у великих містах, де екологічна обстановка вимагає постійного контролю з боку державних служб.

Посилання на основну публікацію