1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Займенник THE PRONOUN

Займенник THE PRONOUN

Займенники становлять неоднорідну групу слів, які не мають свого конкретного значення, але можуть заміняти іменники і прикметники, набуваючи чітке значення тільки в контексті.

особисті займенники

Особисті займенники мають дві відмінка: називний (the nominative case) і об’єктний (the objective case). Якщо займенники вживаються як підлягає, то вони стоять у називному відмінку, якщо в якості доповнення (прямого, непрямого, прийменникового) то – в об’єктних.

займенник it

1. Вживається щодо конкретних предметів, абстрактних понять і тварин: I looked at the door. It was closed.

2. Може мати значення це, якщо мова йде про впізнавання особи або предмета:

My friend gave me a book. It was a detective story.

3. Може вживатися замість раніше згаданих фраз:

He tried to write a test. It was not easy.

4. Використовується як формального підмета в безособових реченнях (про погоду, часу, відстані, вимірах):

It is windy today. It is five o’clock. It is three miles to the station. It is 1 (P above zero.

5. Використовується як формального підмета у реченнях з it + is + прислівник, it + is + сущ., It + глаг. + Інфінітив, it + is + прислівник + придаткових. пропозиція:

It is difficult to translate this text. It is a pleasure to see you again. It surprised me to see him there. It is clear that he has made a mistake.

Присвійні займенники.

Є визначенням до іменника і відповідають на питання: чий? чия? чиє?

На відміну від російської мови використовуються строго відповідно до особистими займенниками.

Присвійні займенники вживаються частіше, ніж у російській мові і обов’язкові при вживанні частин тіла, предметів одягу та родичів.

Присвійні займенники мають відносну і абсолютну форми. Відносна форма вживається з іменником і завжди стоїть перед ним, абсолютна – без іменника і зазвичай стоїть у кінці речення:

My gloves are on the table. The gloves on the table are mine.

зворотні займенники

Показують, що дія, зване в реченні, направлено на обличчя, позначене підметом: She washed herself. – Вона вмилася. Утворюються приєднанням закінчення -self в однині та -selves у множині і строго відповідають особистих займенників.

Вживання зворотних займенників в російській і англійській мові не завжди збігається. В англійській мові: Зворотні займенники вживаються

1) Коли суб’єкт і об’єкт пропозиції збігаються:

Be careful! Do not burn yourself! – Обережно! Чи не обпечіться!

2) У стійких висловлюваннях:

I enjoyed myself at that party. – Я прекрасно провів час на вечірці.

Help yourselves! – Пригощайтеся!

3) Щоб показати, що дія неможливо без допомоги ззовні: He can not move this sofa by himself. It is too heavy.

4) Щоб підкреслити, що дія виробляється саме конкретною особою (у значенні «сам», «сама»):

The boss himself signed all the papers. – Сам начальник підписав всі папери.

Зворотні займенники не вживаються

1) Після дієслів: feel, relax, concentrate:

I feel not well today. – Я погано себе почуваю сьогодні. You must relax. – Ти повинен відпочити.

I can not concentrate, it’s too noisy in the room. – Я не можу зосередитися. в кімнаті занадто шумно.

2) Коли мова йде про дії, які люди виробляють зазвичай самі:

I usually get up at 7 o’clock, wash and shave quickly. – Зазвичай я

встаю в 7:00. швидко вмиваюся і голюсь.

АЛЕ:

She never dries herself when she gets out of the swimming pool. – Вона ніколи не витирається. коли виходить з басейну. 3) В особливих випадках, коли потрібно підкреслити, що звичайне дію об’єкт не може виконати без сторонньої допомоги:

He is still very weak and can not wash and dress himself. – Він ще дуже слабкий і не може сам вмитися і одягнутися.

вказівні займенники

До вказівним займенників відносяться займенники this, that, these, those, such і same. Займенники this та that змінюються по числах: this boy – цей хлопчик, these boys – ці хлопчики; that ball – той м’яч those balls – ті м’ячі.

Займенники this та these вказують на обличчя і предмети, що знаходяться поруч з промовистою, а that і those – на обличчя і предмети, що знаходяться на відстані: Take this pear. – Візьми цю грушу. Look at those children. – Подивися на тих дітей.

В англійській мові замість російських займенників цей, ці часто вживають просто визначений артикль: I read the stories when I was eight. – Я читав ці розповіді, коли мені було 8 років. Займенник such вживається у значенні «такий», «такого типу», «такого виду». Після цього займенника перед обчислюються іменником в однині стоїть невизначений артикль, в інших випадках – нульовий:

I’ve never seen such a silly film. – Я ніколи раніше не бачив такого дурного фільму.

I know such people. – Я знаю таких людей.

Займенник the same вживається у значенні «той же самий», «та ж сама», «те ж саме» і завжди вживається з означеним артиклем:

This month we’ll do the same job. – Цього місяця ми будемо виконувати ту саму роботу.

взаємні займенники

Взаємні займенники each other (один одного, про двох) і one another (один одного, про багатьох) позначають, що якась дія відбувається спільно.

They disliked each other. – Вони не любили один одного.

All the members of this family help one another. – Всі члени тієї сім’ї допомагають один одному.

питальні займенники

До них відносяться who (хто), whom (кого, кому), whose (чий), what (що), which (який), how maщ (скол’ко), how much (скільки).

Займенник who вживають замість живого іменника, воно має два відмінка: називний who і об’єктний whom:

Who wrote this novel? – Хто написав цей роман? Whom did you see there? – Кого ти там бачив?

Займенник what можна вживати замість неживого іменника і замість прикметника:

What do you mean? – Що ти маєш на увазі?

What languages do you know? – Які мови ти знаєш?

Займенник who в питанні про який-небудь особі означає: Хто він? Як його звуть?

Займенник what в подібному питанні означає: Хто він за фахом? Питальний займенник може вживатися з прийменником, що стоїть перед займенником або після нього в кінці речення:

About whom are you speaking? Whom are you speaking about? – Про кого ти говориш?

Займенник which увазі вибір і вживається як іменник і прикметник:

Which of your relatives is coming tonight? – Хто з твоїх родичів прийде сьогодні?

Which door does this key belong to? – Цей ключ від якої двері?

Займенник how much вживають для запитань про кількість неісчісляемих іменників, а how many – про кількість обчислюваних:

How many times a day do you drink tea? – Скільки разів на день ти п’єш чай?

How much snow is there in the forest now? – Скільки снігу лежить зараз в лісі?

відносні займенники

До них відносяться who, which, that, whose (який, яка, яке, які). Вони вживаються для зв’язку головного і придаткового пропозиції:

Do you know who lives in the cottage over there? – Ти знаєш того, хто живе он у тому котеджі?

I’ve brought you the book, which I bought yesterday. – Я приніс тобі книгу, яку я вчора купив.

Займенник who вживається по відношенню до людини, which – по відношенню до предметів і тваринам. Займенники that і whose вживаються в обох випадках:

This is the house, that my grandfather bought ten years ago – Це будинок, який мій дідусь купив 10лет назад.

I know the boy whose sister is my best friend. – Я знаю хлопчика, сестра якого моя найкраща подруга.

Невизначені і негативні займенники

До них займенники some, any, no та їх похідні, never, one (ones), all, every (everyone, everybody, everything), other (another, others), either, (neither), both, much, many, a lot of (lots of).

1. Якщо заперечення не є повним і питання має на увазі позитивну відповідь, замість any може вживатися some:

Can I give you some more juice? – Тобі дати ще (небагато) соку?

2. Any може вживатися в позитивному реченні в значенні «будь-який»:

“Which pen do you want?” – “Any will do”. – «Яку ручку тобі треба»? – «Будь підійде».

3. Займенник no не допускає вживання артиклів та інших займенників перед іменником:

There are no new words in this text. – У цьому тексті не було (ніяких) незнайомих слів.

4. None вживається, як щодо людей, так і щодо предметів. Залежно від змісту може поєднуватися з дієсловом в однині і в множині:

None of them speaks English. – Ніхто з них (жодна людина) не говорить по-англійськи.

None of them know her address. – Ніхто з них не знав (всі не знали) її адреси.

5. Займенники somebody, anybody і one можуть мати форму присвійного відмінка: somebody’s, anybody’s, one’s.

ПОДІЛИТИСЯ: