1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова
  3. Просте речення SIMPLE SENTENCE

Просте речення SIMPLE SENTENCE

В англійській мові 5 членів речення, які поділяються на:

1) головні (підмет і присудок);

2) другорядні (додаток, означення і обставина). В англійському реченні порядок слів строго фіксований.

Він буває прямим (коли підмет стоїть перед присудком) і зворотним (коли підмет стоїть за присудком).

Доповнення слід безпосередньо за присудком, обставина може стояти на початку або в кінці речення. Визначення – єдиний член речення, який не має фіксованого положення, так як він може визначати будь-який член речення (крім присудка, якщо це не іменне складене).

1. Підмет може бути виражене іменником (групою іменників), особовим займенником, дієсловом в інфінітиві або герундием.

2. Присудок буває 3 видів:

а) просте (дієслівне). Воно виражено смисловим дієсловом у стверджувальній, питальній або негативній формі: My elder sister lives in Moscow. Has she bought a house in the country? Robert does not like pop-music;

б) складений іменний. Воно складається з дієслова-зв’язки (to be, to become, to get, to grow і ін.) І іменною частиною, вираженою іменником, прикметником, займенником, інфінітивом або герундієм:

My father is a driver.

It will become warmer next week.

Ann’s aim is to enter the university this year;

в) в складене дієслівне присудок входять модальне дієслово (або його еквівалент) і дієслова, що позначають початок, продовження або кінець дії, і смислове дієслово:

I must clean my room in the evening.

The students began to write this test five minutes ago;

3. Доповнення слід за присудком. Воно буває:

а) пряме (кого? що?) I never see him here;

б) непряме (кому? чому?). Непряме доповнення може бути як з приводом (якщо воно стоїть після прямого), так і без прийменника (якщо передує йому).

I showed my photos to him yesterday. I showed him my photos yesterday;

в) предложное (з ким? з чим? про кого? про що?) This article is about our production;

г) складне

Our parents want us to be honest and polite;

4. Обставина стоїть у кінці речення або перед підметом. У реченні можуть бути обставини місця, причини, мети, часу та ін.

In summer I work in the garden.

5. Визначення (який? Чий? Який? Скільки?) Зазвичай стоїть перед визначеним словом або після нього.

This young engineer works at a laboratory organized two months ago.

Просте речення буває 4 типів.

Дійсного: I would like to spend my holidays in the country. Восклицательное: Such a nice day! Спонукальне: Go home!

Питальне: How many coins have you got in your collection?

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Афікси прикметників