1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова

Англійська мова

Прийменник THE PREPOSITION

0 коментарів
Прийменники - це службові слова, які вказують на зв'язок іменників (або займенників) з іншими словами в реченні. Зазвичай прийменники стоять перед словом, з яким вони пов'язані: He looked at the...

Пасивний стан THE PASSIVE VOICE

0 коментарів
В англійській мові 2 застави: the Active Voice (активний заставу) і the Passive Voice (пасивний). Активний заставу встановлює, що особа або предмет, позначений підметом, є виробниками дії, вираженої присудком: Jack...

Часи дієслова TENSES

0 коментарів
Форми теперішнього часу В англійській мові є 4 форми теперішнього часу: the Present Indefinite (Simple), the Present Continuous (Progressive), the Present Perfect, the Present Perfect Continuous (Progressive). Всі форми вживаються...

Герундій THE GERUND

0 коментарів
Герундій - це неособиста форма дієслова, яка не має аналога в російській мові і поєднує в собі властивості дієслова та іменника. 1. З дієсловами to want, to need, to deserve,...

Інфінитив THE INFINITIVE

0 коментарів
Це неособиста (невизначена) форма дієслова, яка відповідає на питання що робити? Або що зробити? Показником інфінітива в англійській мові є частинка to. У сучасній англійській мові вживаються в основному прості...

Дієслово THE VERB

0 коментарів
Дієслово позначає дію або стан предмета. У дієслів бувають особисті та неособисті форми. Особисті форми (finite forms) виконують функції присудка в реченні і висловлюють особа (we swim, he swims), число...

Числівник THE NUMERALS

0 коментарів
В англійській мові розрізняють кількісні, порядкові і дробові числівники. Кількісні числівники позначають кількість осіб або предметів і відповідають на питання: «Скільки?» Порядкові вказують на порядковий номер особи або предмета і...

Прислівник THE ADVERB

0 коментарів
Прислівник - це частина мови, яка позначає характеристики дій і якостей і відповідає на питання: «Як?». Прислівники можуть стояти: на початку речення перед головними членами пропозиції (прислівники частотності і часу):...

Прикметник THE ADJECTIVE

0 коментарів
До прикметником відносяться слова, що позначають властивості предметів, процесів і явищ і відповідають на питання: «Який?» Англійські прикметники діляться на дві групи: якісні та відносні. Англійські прикметники не змінюються ні...

Займенник THE PRONOUN

0 коментарів
Займенники становлять неоднорідну групу слів, які не мають свого конкретного значення, але можуть заміняти іменники і прикметники, набуваючи чітке значення тільки в контексті. особисті займенники Особисті займенники мають дві відмінка:...