1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова

Англійська мова

Афікси прикметників

0 коментарів
Розглянемо деякі з словообразующих афіксів прикметників. Суфікс -able приєднується до дієслівних основ: to eat - є → eatable - їстівний, to laugh - сміятися → laughable - викликає сміх, смішний....

Афікси іменників

0 коментарів
В англійській мові існує безліч афіксів іменників. Розглянемо деякі з них. Суфікси -er, -or використовуються для освіти від дієслівних основ іменників, що позначають професію або властиве цій особі дію: to...

Афікси дієслів: re-, dis-, mis-; -ize / ise

0 коментарів
Дієслівним префіксам сучасної англійської мови граматичні значення не властиві. Основна їхня функція - словообразовательная: утворюючи нові дієслова, вони змінюють лексичне значення основ, з якими поєднуються. Найбільш широко поширеними є такі...

Афікси як елементи словотворення

0 коментарів
В англійській мові широко використовується аффіксація - утворення нових слів від основ існуючих слів за допомогою суфіксів і префіксів. Знання значень суфіксів і префіксів допомагає визначити значення незнайомих слів, утворених...

Умовні речення реального і нереального характеру

0 коментарів
Умовні речення можуть виражати реальні, малоймовірні і нереальні умови. Залежно від характеру умови дані речення діляться на умовні речення першого типу (реальні умови) - Conditional I і другого типу (нереальні або малоймовірні...

Непряма мова

0 коментарів
Поняття «непряма мова» відноситься до пропозицій, повідомляють нам інформацію зі слів іншої людини. Непряма мова - мова будь-якої особи, передана промовистою (або пише) в реченні, підпорядкованому його власної фразі, що...

Речення з конструкціями as/as; not so/as; neither/nor; either/or

0 коментарів
Складові сполучники - це сполучники, які представляють собою поєднання службових слів зі знаменними. До складових спілкам відносяться подвійні союзи, coстоящіе з двох частин: either ... or - або ... або, neither...

Узгодження часів

0 коментарів
Характерна особливість англійської мови полягає в узгодженні часів: час дієслова підрядного речення залежить від часу головного пропозиції. Це правило «узгодження часів» представляє особливу складність, коли присудок головного пропозиції виражено дієсловом...

Складнопідрядні речення з сполучниками і сполучними словами

0 коментарів
Складнопідрядними називаються речення, що складається з двох (і більше) залежних один від одного речень. Одне з них - головне, що має значення самостійного затвердження, інше - підрядне, служить для пояснення...

Речення з there is/there are

0 коментарів
Речення з оборотом there is вживаються з метою: вказати на наявність або відсутність будь-якої особи або предмета в певному місці, назвати особу або предмет, що знаходиться або відсутній в даному заздалегідь...