1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Англійська мова

Англійська мова

Місця, напрямки, часи

0 коментарів
Приводами називаються службові слова, які виражають ставлення іменника, займенника, числівника, герундія до інших слів у реченні. За своїм значенням прийменники поділяються на: 1. Причини того місця: in - He lives...

Певний, невизначений, нульовий артиклі

0 коментарів
Артикль є одним з визначників іменника і ставиться перед іменником або перед словами англійської мови, які є визначеннями до нього. Невизначений артикль англійської мови a (an - перед словами, що...

Фразові дієслова

0 коментарів
Фразові дієслова (дієслівні словосполучення) - це стійкі поєднання дієслова і прислівники, або дієслова і прийменника, або дієслова з приводом і власною мовою одночасно. Фразових дієслів в англійській мові більше 12...

Неособисті форми дієслів

0 коментарів
До неособистим формам дієслова відносяться: інфінітив (the Infinitive), герундій (the Gerund) і причастя (the Participle). 1. На відміну від особистих форм дієслова, неособисті форми виражають дію без вказівки особи і...

Пасивний стан

0 коментарів
Пасивний стан використовується для акцентування уваги на об'єкті діяльності. Shakespeare wrote «Hamlet» in 1599. - Шекспір написав «Гамлет» в 1599. «Hamlet», one of the great dramatic tragedies, was written by...

Іменники у множині, утворені за правилом, і винятки

0 коментарів
Іменники - слова, що позначають назви предметів, людей, тварин, рослин, речовин і понять, наприклад: a book - книга, a woman - жінка, a student - студент, a dog - собака,...

Лексична сполучуваність

0 коментарів
Сполучуваність - це одне з основних властивостей мовних одиниць, це можливість поєднуватися в мові при утворенні одиниць більш високого рівня, наприклад, це можливість слів утворювати словосполучення і пропозиції. Лексична сполучуваність...

Багатозначність лексичних одиниць. Синоніми. Антоніми

0 коментарів
Синонім - це слово з однаковим або близьким значенням. Синоніми можуть: 1) збігатися не у всіх словникових значеннях (якщо слово багатозначне); 2) відрізнятися сполучуваністю; 3) відрізнятися щодо компонентного складу значень;...

Негативні префікси un-, in- / im-

0 коментарів
За допомогою негативних префіксів можна надати протилежне значення іменником, прикметником і дієсловам. Цих префіксів в англійській мові досить багато (il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-). Префікс in- (im-,...

Суфікс прислівників -ly

0 коментарів
Безліч говірок в англійській мові утворено за допомогою суфікса -ly. Суфікс прислівників -ly допомагає утворювати якісні прислівники від основ прикметників, зберігаючи в більшості випадків значення прикметника: easily - легко, badly...