Спосіб життя людини і його види

Поняття про спосіб життя

Спосіб життя являє собою сукупність умов життя, що відповідає певному історичному типу суспільства. Спосіб життя – це цілісна система, утворена формами матеріального і духовного життя суспільства. Тому головна суть його полягає в колективних зв’язках і взаєминах людей, тобто соціальних відносинах: виробничих, культурних, сімейних і т.д. Ці відносини формують образ життя суспільства і характеризують форму людської життєдіяльності. Зміст і основний науковий зміст способу життя визначають типові риси індивідуального і групового свідомості і поведінки. Поведінка людей формують соціально-економічні умови. Все це показує, що спосіб життя є інтегральним властивістю.

Для визначення сенсу і наукових цінностей поняття способу життя необхідно дати характеристику людини. Характеристика людини така: 1) людина належить до певного суспільства і певної групи; 2) людина відрізняється тими властивостями і рисами особистості, які задані йому самим фактором його існування в суспільстві.

Ця характеристика відрізняється від характеристики психологічних особливостей людини (стиль поведінки, смаки, уподобання, інтереси і т.д.). Така психологічна характеристика дає можливість відрізняти людини від інших людей, але вона не відображає суті його способу життя.

Поняття способу життя охоплює всі основні напрямки життєдіяльності людини – працю, побут, суспільно-політичну діяльність, вільний час (дозвілля).

Види способу життя

Спосіб життя можна розглядати в двох напрямках: 1) повсякденна життєдіяльність людей; 2) історичні періоди.

Повсякденна життєдіяльність людей. В результаті повсякденної життєдіяльності людей організовує необхідні умови для свого життя. Його діяльність спрямована на самозбереження, захист і продовження життя, а поведінка – на формування взаємовідносин між людьми. В результаті цього створюються соціально-економічні умови. Звідси формуються спосіб виробництва, громадські види праці, ідеологія.

Історичні періоди

Люди, завдяки своїм властивостям, перш за все можливості і здатності жити, створюють свою історію. В ході цієї історії складаються певні обставини, відбуваються явища, які впливають на життєдіяльність людини. Це характеризує матеріальні і духовні умови життя суспільства.

Історія формує, розвиває і призводить до зміни способу життя людей. Тому образ життя розглядають в історичному плані. В цьому аспекті спосіб життя являє собою процес і результат зміни певного способу людської діяльності. В результаті цього процесу відбувається ломка звичного, застарілого укладу життя і виникає нова структура відносин і цінностей, що обумовлюють появу нових форм спілкування і поведінки людей.

Повсякденна життєдіяльність людини і умови, що формують її. Соціально-економічні умови та фактори відносяться до умов, що формує специфічні риси повсякденному житті, особливість спілкування і поведінки людей. Ці види умов і фактори включають: спосіб виробництва, суспільну форму праці, структуру, пануючу ідеологію суспільства і т.д.

Ідеологія впливає на моральну свідомість і ціннісні установки людини.

Спосіб виробництва: 1) утворює соціально-економічну основу формування способу життя; 2) визначає розвиток способу життя і його зміна; 3) характеризує соціально-економічні аспекти (умови) діяльності людини в суспільному виробництві.

Спосіб життя людей обумовлений участю у виробництві, соціальною формою праці і ставленням їх до праці. Умови життєдіяльності людини і спосіб виробництва визначають спосіб життя, обумовлюючи соціальну форму праці суспільства і його структуру, повсякденне життя людини.

На основі тільки біологічних і психологічних характеристик якість людини визначити, перевірити і зрозуміти неможливо, зробити це можливо лише на основі історично мінливих умов виробництва (зрозуміти, що виробляє і як виробляє). Це відноситься не тільки до окремої людини, а й до груп людей, і в цілому до суспільства.

Загальноприйнятий спосіб життя, взаємини, поведінку і особливість мислення характеризують структуру історичного періоду суспільства.

На спосіб життя впливає науково-технічна революція. Від рівня розвитку науки і техніки залежать участь людей у ​​виробництві, форми їх трудової діяльності, характер їх житла, кошти повідомлення і т.д.

Спосіб життя включає в себе всі компоненти, пов’язані з речовими властивостями засобів до життя. Однак поняття способу життя не зводиться тільки до цих компонентів. Спосіб життя є соціальним поняття.

Основні параметри і показники способу життя. До основних параметрів відносяться характер, зміст трудової діяльності, життєвий рівень, спосіб розподілу робочого і вільного часу, рівень культури і ставлення до духовних цінностей. До основних показників, що визначають спосіб життя, відносяться соціально-економічні умови, культурне середовище, природні фактори. Ці показники формують образ життя і сприяють йому.

Соціально-економічні умови

До соціально-економічних умов відносяться способи виробництва, громадська форма праці, панівна в суспільстві ідеологія. При формуванні способу життя спосіб виробництва створює соціально-економічну основу.

Культурне середовище. Людина в своєму способі життя як висококваліфікований фахівець або учасник духовного багатства цивілізації надає панівне вплив на природу. Для свого розвитку людина використовує всі умови, створює образ життя. Людина вступає у взаємини з середовищем і суспільними умовами. Природа проникає в свідомість людини.

Культура має особливе значення у формуванні способу життя людини і його розвитку, впливаючи на нього через соціально-психологічні умови. А однією з умов є свідома мета людини.

Перетворення культури в спосіб життя відбувається через вступ людей в культурні взаємини. Культура характеризує творче мислення людини. Така якість формується при тривалому перебуванні людини в середовищі ручних художніх виробів, позитивних образів, предметів, картин, візерунків та ін., Які впливають на його поведінку і спосіб життя.

Культура кожного народу, кожної нації є історично сформована складна щабель їх розвитку. Між культурою і способом життя існують тісні взаємозв’язки, і вони дають можливість для характеристики розвитку суспільства.

Природні чинники

До природних факторів, що впливають на життя людини, відносяться географічні, біологічні чинники.

Але в зв’язку з розвитком продуктивних сил, культури роль біологічних факторів знижується. Прикладом тому є науково-технічний прогрес, урбанізація, які змінюють зв’язки і взаємини природи і людини. Виникла штучне середовище ( “друга природа”) життя. В результаті всього цього знизилася роль природних чинників у формуванні способу життя людей. Розвиток техніки сприяло виникненню різних складних економічних проблем. Ця технотізірованная середовище є необхідним прогресивним фактором розвитку суспільства.

Формування образу життя майбутніх поколінь залежить від своєчасного вирішення цих економічних проблем.

Кожна людина по своїй волі формує образ життя, зберігаючи традиції, звичаї, культуру своєї нації, правильно орієнтує свою діяльність, поведінку, побут. Штучне прищеплення народу способу життя, стилю інших країн і народів може суперечити розвитку природних, біологічних властивостей людей і груп людей. Хоча спосіб життя людини є його особистою справою, він не повинен бути відхиленням від загальноприйнятого способу життя суспільства, в якому людина живе.

Отже, спосіб життя характеризує ставлення до праці, суспільно-політичне життя, побут і вільне проведення часу, поведінка і мислення людини. Тому поняття “стиль життя”, “рівень життя”, “якість життя” входять до складу поняття “спосіб життя”. Коли говорять про рівень життя, то мають на увазі економічне благополуччя людей, а стиль життя характеризує поведінку людей і особливості взаємин соціально-психологічних умов.

Життєдіяльність людини визначена історично. Людина, на відміну від інших організмів, живе не тільки відповідно біологічним законам. Він, удосконалюючи свою діяльність, створює необхідні умови для свого життя. Звідси життя людини не є лише біологічним фактором. Життєдіяльність людини стає проявом історичної соціальної особливості життя. Вона визначена історично (обумовлена ​​в певний період історичними умовами і факторами). Життя тварин визначена природою. Людина, на відміну від тварин, своєю діяльністю створює всі необхідні умови для життя. Тому життя людини являє собою не тільки біологічну форму, вона є історичною і соціальною формою. З цих позицій людина спрямовує свою життєдіяльність, приводячи її у відповідність із суспільним виробництвом (тобто виробляє матеріальні блага і створює умови для духовного розвитку).

еловек (його організм), здійснюючи тісний взаємозв’язок з природним і соціальним середовищем, створює необхідні умови для своєї життєдіяльності. Через взаємини з природним середовищем людина задовольняє свої біологічні потреби. До видів біологічної потреби відносяться перш за все якісне харчування, споживання води і мінеральних речовин. Ці речовини повинні безперервно надходити в організм людини. Без них і без надходження кисню життя неможливе. В результаті обміну речовин і синтезу (утворення) енергії створюються умови для підтримки життєдіяльності людини. Людина через вступ в тісні взаємозв’язки покращує своє фізіологічне і психологічний стан, забезпечує здоров’я.

Людина з хорошим здоров’ям має кращу здатність до заняття розумовою і фізичною працею. Здоров’я надає організму силу, що створює умови для збагачення внутрішньої потреби, сприяє духовному розвитку і вдосконаленню. Приказка “Зустрічають по одягу, проводжають по розуму” заснована, здається, на те, що задоволення духовних потреб вище, ніж задоволення біологічних потреб. Такий підхід є одностороннім, що може негативно позначитися на рівні духовного розвитку. Для духовного розвитку необхідне надходження інформації з соціального середовища. Прийом, аналіз і осмислення інформації, що надходить мають важливе значення, сприяють задоволенню морально-духовних потреб. Морально-духовне досконалість обумовлює підвищення якості та поглиблення знання, самовиховання відповідно етичним і естетичним правилам. Такі люди підвищують загальну культуру, вступаючи в тісний контакт з мистецтвом, літературою, відвідуючи музеї, виставки і т.д., тренують і загартовують свій організм, займаються спортом, легко вступають у взаємовідносини з людьми в групі, суспільстві, беруть активну участь в соціальній формі праці, всі сили і знання спрямовують на розвиток суспільства. Успішна реалізація цього залежить від формування діалектико-матеріалістичного світогляду.

Діалектика (від грец. Dialektika – мистецтво вести бесіду, суперечку) – вчення про загальні закономірних зв’язках і розвитку природи, суспільства, людини.

Діалектичний метод – метод пізнання і перетворення дійсності.

Матеріалізм (від лат. Materialis * речовинний) – виходить з того, що світ матеріальний, існує об’єктивно, незалежно від свідомості людей.

Світогляд – світорозуміння, світосприйняття, система узагальнених поглядів на навколишню дійсність (природу, суспільство, особистість).

В результаті формування діалектико-матеріалістичного світогляду людина відкриває загальні закони розвитку природи і суспільства, визначає взаємозв’язку між ними, на основі яких організовує сприятливі умови для своєї життєдіяльності і правильно спрямовує свої дії. Тому правильне формування світогляду дає можливість визначити мету життєдіяльності і оволодіти методами її реалізації, набути навичок, вміло організувати умови життя, брати участь в суспільній формі праці, вносити свій вклад в розвиток суспільства. В результаті цієї умови для життєдіяльності стають вигідними. Зразковою поведінкою і вихованістю людина організовує захист природи.

Таким чином, основні структури способу життя: спосіб виробництва, структура суспільства, культура. Вони утворюють суспільство, в якому здійснюється життєдіяльність людини. Історичний період суспільства включає:

 • загальноприйнятий спосіб життя;
 • повсякденну життєдіяльність людей, це є основою життєдіяльності соціальної групи і становить основу формування суспільства і його розвитку, де проходить життя людини;
 • висококваліфікованих фахівців;
 • соціально-економічні умови і чинники;
 • спосіб виробництва;
 • соціальну форму праці та його переважаючий вид в суспільстві;
 • ідеологію;
 • культуру;
 • взаємини і взаємовпливу;
 • світогляд;
 • поведінка людини і соціальної групи;
 • особливість мислення людей;
 • особливість мови людини і людей в соціальній групі.

Серед них поведінку людини має найбільший вплив на формування способу життя.

Спосіб життя дає можливість визначити умови в суспільстві, що сприяють гармонійному розвитку людини як особистості, здійснення його творчих задумів.

Спосіб життя характеризує людину як члена суспільства або певної соціальної групи людей. Ця підсумкова думка є науковою суттю і науковою цінністю поняття способу життя.

Посилання на основну публікацію