Українська мова

Корисні копалини: мінерали

0 коментарів
Слово «мінерали» походить від пізньолатинського слова minera, що перекладається, як руда. На сьогоднішній день під поняттям мінерали розуміють природні тіла, які володіють специфічним хімічним складом, а його структура має кристалічну...

Що таке омоніми?

0 коментарів
Грецький термін омонім (homos — однаковий, onyma — ім'я) буквально означає однакове ім'я. Омонімами є слова, що збігаються в звучанні і написанні, але мають різне значення. Омоніми - це слова,...

Що таке омоформи?

0 коментарів
Омоформи — це різновид омонімії слів української мови. В українській мові існують повні і неповні омоніми. Що таке повні омоніми, дізнаємося тут. Омоформи відносять до неповним омонимам. Омоформи — слова, що...

Що таке архаїзми?

0 коментарів
Архаїзми — це застарілі слова, що вийшли з активного вживання у промови. Основну частину лексики української мови становить активний запас слів, який звичний і зрозумілий усім. Активна лексика не має...

Приклади метафори

0 коментарів

Метафора — це перенесення назви з одного предмета чи явища дійсності на інший, на основі їх подібності в якому-небудь відношенні або за контрастом. Метафора є одним із найпоширеніших художніх тропів...

Що таке синекдоха в українській мові?

0 коментарів
Синекдоха — це художній троп, який створюється перенесенням найменування предмета з його частини на ціле і навпаки. В сучасній літературі використовується безліч мистецьких засобів для створення виразного та образного мовлення....

Що таке уособлення?

0 коментарів

Уособлення — це перенесення властивостей людини на неживі предмети і абстрактні поняття. Для створення образності й виразності мови використовуються різні художні засоби, серед яких можна виділити уособлення. В основі виникнення...

Що таке синоніми?

0 коментарів
Синоніми — це слова, різні за написанням і звучанням, але тотожні або близькі за значенням. Грецьким терміном синоніми, що перекладається як одноименность, називаються слова, які позначають одне і те ж...

Що таке пароніми? Приклади

0 коментарів

Пароніми — це слова, близькі за звучанням, але різні, частково або повністю, за значенням.

Іноді в нашому мовленні зустрічаються слова, схожі за звучанням, але різняться відтінками значення або зовсім різні по...

Що таке епітет? Приклади з художньої літератури

0 коментарів

Лінгвістичне поняття «епітет» приведе нас до художнього слова, до стилю мови, що використовується письменниками і поетами, до народної творчості.

Епітет — це один з різновидів тропів, художніх засобів мови. Слово...