Світогляд і його види

Ключові слова: світогляд, види світогляду, форми світогляду, менталітет.

Кожна людина має внутрішнє (духовним) світом, який включає в себе знання, емоції, почуття, інтелект, світогляд. Світогляд – це система поглядів людини на світ і його місце в світі; сукупність поглядів, оцінок, принципів і образних уявлень, що визначають загальне бачення, розуміння світу, місця людини в цьому світі. Воно включає в себе також життєві позиції, програми поведінки, дій людей.

У структурі світогляду можна виділити основні елементи: знання, духовні цінності, принципи (основоположні ідеї в життя), ідеали, переконання, ідеї.

Світогляд визначає загальну спрямованість особистості, її відносини з іншими людьми, особливості поведінки і дій людей. Світогляд має наступні особливості і ознаками:
– воно завжди історично, тобто залежить від суспільно-історичних умов розвитку людини. Порівняємо світогляд людини епохи Середньовіччя і сучасності. Для середньовічного світогляду прийнятними покараннями вважалися спалення на багатті, четвертування, що для носія сучасного світогляду вважається варварством і дикістю;
– воно відображає не просто ставлення до конкретних людей, предметів, а узагальнене ставлення до світу як до цілого. Наприклад, якщо Іван погано відноситься до Сергія тому, що той його обдурив, то це не світогляд, а просто ставлення до конкретної людини. А якщо він в цілому ставиться негативно до суспільства, вважає, що всі люди жадібні і злі – то це можна вже вважати елементом світогляду Івана;
– носієм світогляду є окрема особистість. Світогляд кожної людини особливе і відрізняється від інших;
– воно має емоційне забарвлення, в ньому виражається світовідчуття людей.

Світогляд історично змінювалося. Можна виділити його історичні типи (форми), починаючи від давнини і до наших днів:

– міфологічне, властиве людям епохи Древности. Носії цього світогляду вірили в достовірність міфів, розповідають про богів і героїв, представляли світ як єдине, нерозривне ціле, як єдиний живий організм;
– теоцентрический, властиве людям епохи Середньовіччя. Центр цього світогляду – віра в бога. Погляди на світ проявляються через призму цієї віри;
– антропоцентричний, властиве представникам епохи Відродження і Нового часу, часто проявляється і у наших сучасників. Особливість цього світогляду – уявлення про людину як центр світобудови, вищої цінності;
– соціоцентрична – найчастіше проявляється у людей, що живуть нині на землі. Особливість цього світогляду – розгляд людини через призму суспільних відносин, акцент на суспільстві, соціальних зв’язках.

Слід розуміти, що ці історичні типи світогляду умовні, і навряд чи коли повчиться скласти їх повний перелік.

Світогляд сучасних людей різноманітно. Умовно можна виділити наступні види світогляду:

– буденне світогляд – засновано на життєвому досвіді, проявляється найчастіше як «життєва» мудрість, особливо у представників старшого покоління, які не мали прямого відношення до науки;
– міфологічний світогляд – засновано на неусвідомленої підміні реальності вигадкою, передбачає опору на міфи, казки і т.п. Приклади носіїв такого світогляду – діти, “одушевляють” плюшевих ведмедів, ляльок і т.п .;
– релігійний світогляд – спирається на релігійні догми (положення, які не можна ставити під сумнів під страхом смертної гріха і покарання за нього). Особливість такого світогляду – символізм – спроба в природних, соціальних явищах знайти символ, знак, знамення «згори». Прикладом носія такого світогляду може служити людина, яка сприймає як ознаку реальної біди сон, в якому до нього є святі і попереджають про труднощі;
– науковий світогляд – спирається на доказове наукове знання, практично позбавлене забобонів, являє собою цілісну наукову картину світу. Головний принцип цього світогляду – критичне мислення – прагнення відмовитися від догм, перевірити всі положення на практиці або іншими способами.

Носій світогляду – окрема людина. У кожної людини воно неповторно. Однак у представників однієї нації можна виділити загальні риси, особливості світогляду. Тяга до порядку і чіткості німців, “широта душі” російських, розважливість американців – загальні риси світогляду більшості представників кожної цієї нації. Підсумковий “сплав” таких спільних рис, що визначає духовний світ людини, називається менталітетом. Менталітет – сукупність інтелектуальних, емоційних, культурних особливостей, ціннісних орієнтацій, установок, властивих соціальної або етнічної групи, нації. Менталітет формується насамперед за рахунок тривалості спільного існування представників одного етносу на одній території.

ПОДІЛИТИСЯ: