Роль особистості в історії: філософія

Людське суспільство змінюється і розвивається у часі. Це розвиток людства в часі і є історія. Історія – «розвиток людського суспільства у співвідношенні з природою, наука про цьому процесі».

Багато мислителів замислювалися над питанням: чи рухається історія сама собою (тобто є якісь закони історії) або її рухають (творять) люди? Таким чином, найважливішою проблемою є проблема співвідношення об’єктивних і суб’єктивних факторів історії. Під об’єктивним фактором розуміють закономірності розвитку суспільства. Ці закономірності існують об’єктивно, не залежать від волі і бажання окремих людей.

Суб’єктивний фактор – людина, її бажання, воля, дії. Суб’єкти історії різноманітні: народ, маса, соціальна група, еліта, історичні особистості, звичайні люди.

Існує безліч теорій, що пояснюють суспільний розвиток або, як часто говорять, історичний процес. Історичний процес – це послідовна низка подій, в яких втілюється діяльність багатьох поколінь людей. Зупинимося на деяких з них. Існує дві крайні точки зору на співвідношення об’єктивних і суб’єктивних факторів: фаталізм та волюнтаризм. Фаталізм (від лат. fatalis – рок, доля). Фаталісти вважали, що все визначено, що панує закономірність, і людина нічого не може змінити. Він – маріонетка історичної необхідності. Наприклад, в епоху середньовіччя панувала ідея про божественне провиденциализме (історія розвивається по визначеним Богом планом, доктринам приреченості). Волюнтаризм ґрунтується на розумінні, що все залежить від волі людини, її бажання, немає об’єктивних законів розвитку суспільства, а історію творять великі люди, у яких сильніше розум і воля.

Мислителі Нового часу пов’язували розвиток закономірностей суспільства з природою людини і розвитком розуму. Наприклад, французькі просвітителі вважали, що закони суспільного розвитку визначаються розвитком розуму людини. Достатньо змінити тільки суспільна думка, і зміниться все суспільство. В основі зміни історичних етапів лежать зміни суспільної свідомості.

Р. Гегель по-новому поставив питання про співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в історії. Світовий дух (світовий розум) розвивається за об’єктивними законами. Світовий дух – це і окрема особа, і народ, і держава, тобто Світовий дух втілюється в конкретних народи, людей (тобто він втілюється в суб’єктивному факторі). Люди переслідують свої інтереси, але дуже часто результати, яких вони досягли, відрізняються від поставленої мети. Це означає, що втручається закономірність розвитку Світового духу. Гегель це називав «хитрістю ” Світового розуму».

Гегель порівняв дії людини в історії з діями палія: один селянин підпалив хату сусіда з ненависті до нього, але з-за сильного вітру вигоріла вся село. Мета і реальний результат тут явно не збігаються.

Гегель розглядав проблему великої ролі особистості в історії. Він зазначав, що не великі особистості самі по собі творять історію, а історія сама створює героїв. Великою є та особистість, яка виражає розвиток Світового духу.

Однак слід розрізняти видатних особистостей, чий внесок в історію позитивний і значущий для суспільства, і історичних особистостей, до числа яких відносяться і тирани, диктатори. Існує навіть крилатий вислів – «слава Герострата» – Герострат спалив храм Артеміди Ефесської, бажаючи прославитися.

Маркс і Енгельс також розглядали взаємодія об’єктивного і суб’єктивного чинників, але вже з матеріалістичних позицій. В основі лежать закони розвитку матеріального виробництва, такі, як первинність суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості, первинність базису по відношенню до надбудови, закон відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил.

Об’єктивні закони діють не самі по собі і не вони творять історію, історію творять люди. Об’єктивне в суспільстві (закони історії) проявляється тільки в суб’єктивному факторі, тільки через діяльність людей. Закономірності історії – це рівнодіюча всіх зусиль її учасників.

Марксисти звертали увагу і на роль великих особистостей в історії. Велика особистість, по-перше, це та особа, діяльність якої відповідає об’єктивним законам розвитку суспільства, прогресу, по-друге, найкраще виражає інтереси певного класу. Головною рушійною силою історії є не особистості, а народні маси, оскільки народ створює всі матеріальні і духовні блага. Без участі народних мас неможливо масштабне історичне дію.

Гегель і Маркс відзначали, що історія – це діяльність людини, яка переслідує свої цілі. В історії діяльність людини втілюється в подіях. Події і складають живу тканину історії. Історія не статична, а динамічна. Історія – це процес. І Гегель, Маркс і показали діалектику об’єктивного і суб’єктивного в суспільстві, показали, що об’єктивне в суспільстві проявляється лише через суб’єктивне.

Підсумовуємо теорії, що пояснюють хід історії: 1) історія рухається «по визначеному плану (божественному або логічного)»; 2) характер і розвиток суспільства «визначаються матеріальними факторами» (наприклад, кліматом, географічними умовами); 3) закономірності історії – це «рівнодійна всіх зусиль її учасників».

Таким чином, відповімо на запитання: що і хто рухає історію. Мають значення і об’єктивний хід подій, і свідома діяльність людей.

«В історичних обставин закладені різні можливості їх подальшого розвитку. Вибір представлений дійовим особам». Особистість має вплив на історичну подію. Головним суб’єктом (творцем) історії є людина. Це і народ (великі маси людей), і окремі особистості… «В історії є можливість для самовираження не тільки великих особистостей, але і самих звичайних людей».

ПОДІЛИТИСЯ: