Підходи до періодизації історії людства

В епоху античності історія розглядалася як цикл, кругообіг. Саме слово «історія» грецького походження і означало «оповідання про минуле». Платон, Аристотель, Гесіод розвивали ідею циклізма історії. У Геракліта були есхатологічні ідеї (про прийдешню загибель світу).

Християнська традиція долає ідею циклізма історії. Історія розглядалася як пряма лінія або промінь («летить стріла»), т. к. в історії є мета – досягнення «богочеловечества». Все зумовлено Богом – в цьому суть божественного провиденциализма.

Надалі склалося два підходи до періодизації історичного розвитку: стадіальній-поступальний і цивілізаційний.

Розглянемо особливості стадіальній-поступального підходу. Прихильники даного підходу вважають, що історія – закономірна зміна однієї стадії іншою, і ці стадії між собою пов’язані.

В епоху Відродження і Просвіти виникають ідеї природних законів історії і прогресивного розвитку. Італійський мислитель Д. Вико виділяв: вік богів (первісне варварство), вік героїв (феодалізм), вік законів і розуму. Розвиток історії йде розширюється вгору спіралі. Про прогрес у суспільному розвитку писали французькі просвітителі XVIII ст. Тюрго і Кондорсе. Про закономірності в історії писали також Вольтер, Гердер, Кант, Гегель.

В XIX в. К. Марксом був створений формаційний підхід. Це варіант стадиального розуміння людської історії. Формаційний підхід підкреслює роль економічного ладу в розвитку людства. Формаційний підхід робить акцент на єдності людської історії, на схожості історії різних народів. Формаційний підхід показує загальну тенденцію розвитку людства.

Цивілізаційний підхід виникає в кінці XIX – на початку XX ст. Акцент робиться на унікальності, неповторності культури, історії окремих країн і народів.

«Коли ми говоримо про людському суспільстві з використанням терміну «суспільно-економічна формація», то розглядаємо його в першу чергу з точки зору розвитку і зміни типів виробництва і форм власності. При первісному ладі – общинна власність, в епоху рабовласництва – повна власність рабовласника на засоби виробництва і раба, у період феодалізму – повна власність феодала на засоби виробництва і неповна на працівника – кріпосного селянина.

При цивілізаційному ж підході виявляються інші істотні межі соціуму. Тут важливі насамперед якісні відмінності в духовній і матеріальній культурі народів, спосіб і рівень життя людей, в соціально-політичних інститутах, звичаї та традиції етносів».

В рамках цивілізаційного підходу в історії виділяють наступні ступені: дикість (привласнює господарство), варварство (скотарство і землеробство), цивілізація (поява «ремесла, міських поселень, розвиток засобів праці, промислового виробництва, мистецтва, науки»).

Формація – економічний тип розвитку суспільства. Цивілізація – культурно-історичний тип розвитку суспільства. В рамках однієї формації можуть існувати різні цивілізації.

Слово «цивілізація» від лат. civilis – громадянський. Спочатку поняття «цивілізація» привернуло увагу разом з поняттям «культура» у XVIII ст. Французькі просвітителі (Вольтер, Тюрго, Кондорсе) писали, що цивілізоване суспільство – суспільство розуму і справедливості. Під цивілізацією французькі просвітителі розуміли громадянське суспільство, в якому панують свобода, справедливість, право.

Коли говорять про цивілізації, то виходять з «взаємопов’язаних аспектів цього поняття: 1) як єдиної світової цивілізації постпервобытного етапу людської історії; 2) окремих (локальних) цивілізаціях». Перші в історії людства або стародавні цивілізації відносять до традиційних товариствам.

Перші цивілізації виникли на Сході в IV тис. до н. е.: Стародавній Єгипет, Месопотамія (де виникли Шумер, Вавилон, Ассирія, Хетське держава), Стародавня Індія, Стародавній Китай. Всі ці цивілізації виникли в долинах великих річок, знаменували собою появу перших держави (централізовані деспотії), були письмовими культурами, у них з’явилися перші міста та архітектурні споруди. Першою цивілізацією в Європі була крито-мі – кенская цивілізація.

«Цивілізація – суспільство з розвиненою культурою, яка виникла з переходом від первісності (дикості) до виробничого господарства; конкретний культурно-історичний тип. Історії відомі традиційні й техногенні цивілізації».

Які мислителі внесли вклад в розробку цивілізаційного підходу?

З часів французьких просвітителів, які першими стали вживати термін «цивілізація», уявлення про цивілізації змінювалися. Так, Л. Морган і Ф. Енгельс «визначали цивілізацію як стадію розвитку людського суспільства, яка настала слідом за епохою первісності. На думку цих вчених, цивілізація, на відміну від життя первісних людей з їх примітивною культурою і нерозвиненими соціальними відносинами, характеризувалася впорядкованістю суспільного ладу, виникненням класів, держави, приватної власності».

Одна з перших розробок цивілізаційного підходу – праця Н.Я.Данилевського «Росія і Європа» (1871г.). Н.Данилевський вважав, що немає єдиної всесвітньої історії, є історія замкнутих цивілізацій – культурно-історичних типів. Культурно-історичні типи бувають регіональні і національні. В основі культурно-історичного типу лежать: мова, етнічна своєрідність, політична незалежність.

Н. Данилевський виділяв три періоди еволюції культурно-історичного типу (етнографічний, політичний, цивілізаційний) і 10 культурно-історичних типів (у хронологічному порядку), цілком або частково вичерпали можливості свого розвитку: єгипетська культура, китайська, ассирийско-вавилоно-фінікійський, халдейська, або давньо-семическая, індійська, іранська, єврейська, грецька, римська, аравійська, германо-романська, або європейська, культури. Особливе місце в концепції Н.Я. Данилевського займали мексиканська і перуанська культури, загиблі насильницькою смертю і не встигли завершити свого розвитку.

О. Шпенглер написав працю під назвою «Занепад Європи» (1914), в якому розглянув цивілізацію в негативному плані: як протилежність культурі, заключну стадію її розвитку, її занепад, «занепад». Цивілізація є занепад культури. Історичний процес – це народження, зростання, занепад культур. Шпенглер виділяє вісім типів культур, що досягли свого завершення: китайська; вавілонська; єгипетська; індійська; антична (греко-римська), або «аполонівська»; арабська, або «магічна»; західно-європейська, або «фаустовская»; культура народу майя. В особливий тип, що перебуває ще на стадії виникнення, О. Шпенглер виділяв «російсько – сибірську» культуру.

Народження культур – це таємниця, кожна культура живе близько тисячі років, а потім перероджується в цивілізацію. Риси цивілізації: розвиток індустрії і техніки, деградація мистецтва, урбанізація, масова культура.

А. Тойнбі – прихильник теорії локальних цивілізацій – прирівнював цивілізацію і культуру. Тойнбі писав про локальних цивілізаціях різних культурно-історичних системах. Він визначає цивілізацію як «невід’ємну цілісність, що складається із взаємопов’язаних та взаємозалежних частин». Тойнбі виділяв наступні цивілізації: китайську, вавилонську, єгипетську, античну, арабську, західно-європейську, російсько-сибірську.

У праці «Дослідження історії» Тойнбі описує історію відносно замкнених цивілізацій. Він виділяв 21 тип локальних цивілізацій. Життєздатність цивілізацій залежить від послідовного освоєння життєвого простору. Рушійна сила історії – творче меншість, еліта. Розпад цивілізації відбувається через нестачу творчих сил еліти. Тойнбі також описав закон «виклику і відповіді»: цивілізація стикається із зовнішніми і внутрішніми викликами, на який повинна дати адекватну відповідь.

П. Сорокін під цивілізацією розумів культурну суперсистему. Цивілізація – це тип історичної цілісності, який відрізняється єдністю ідей, уявлень про природу і буття, людських потреб. Критерій розмежування типів культур – система цінностей, тип світогляду. Основні цінності: істина, краса, користь.

Отже, є кілька трактувань поняття цивілізація: 1) громадянське суспільство, в якому панують свобода, справедливість, право (французькі просвітителі); 2) ступінь історичного розвитку, яка слідує за дикістю і варварством (Морган, Тоффлер, Енгельс); 3) стадія в розвитку локальних культур – їх занепад (Шпенглер, Ніцше); 4) синонім поняття «культура» (Тойнбі); 5) рівень розвитку регіону, етносу.

(.(.Культура – загальна форма ставлення людини до світу, представлена у вищих досягненнях творчої діяльності, міра розвитку людини». А універсальною формою передачі культурного досвіду є традиція. О. Шпенглер, Ф. Ніцше, Х. О. Ортега-і-Гассет, М. Бердяєв, Д. Белл протиставляли поняття «цивілізація» і «культура». М. Вебер завдяки розробці поняття «цінності» зблизив поняття «цивілізація» і «культура».

Цивілізація – це стійке культурно-історична спільнота людей, яке відрізняється спільністю духовно-моральних цінностей, культурних традицій; економічним і технологічним базисом; спільними етнічними ознаками, географічними рамками. Коротко цивілізація – це певний культурно-історичний тип розвитку народу чи народів в певному географічному просторі і історичному часі.

ПОДІЛИТИСЯ: