Матеріалістичне розуміння історії

До Карла Маркса більшість філософів у поглядах на суспільство були ідеалістами. Вони вважали, що в суспільстві первинним є свідомість людського суб’єкта – це суб’єктивний ідеалізм (Д. Юм, І. Кант), Абсолютна ідея чи Бог – це об’єктивний ідеалізм (Платон і Гегель). Маркс доводив, що первинним є суспільне буття, а вторинним — суспільна свідомість. Суспільне буття – це реальний процес життя людей; матеріальні умови їх життя і матеріальні потреби. Суспільна свідомість – відображення суспільного буття в свідомості людей.

В основі соціальної філософії марксизму лежить матеріалістичне розуміння історії.

Маркс писав, що перш, ніж займатися філософією, наукою, мистецтвом, людині треба мати їжу, житло, одяг, людині треба працювати і створювати необхідні матеріальні блага. Тому основою людського життя є праця, виробництво матеріальних благ. Маркс вважав, що спосіб виробництва матеріальних благ – фундамент всього суспільного життя. Спосіб виробництва лежить в основі суспільно-економічних формацій.

Суспільно-економічна формація – історичний тип соціально-економічного розвитку суспільства на основі певного способу виробництва матеріальних благ. В суспільно-економічну формацію входять продуктивні сили, виробничі відносини і явища надбудови.

Історія людства – зміна суспільно-економічних формацій. Формації розрізняються, в першу чергу, за формою власності на засоби виробництва. Їх Маркс виділяє три: первинна або архаїчна (заснована на общинної (архаїчної) формі власності – первісне суспільство), вторинна або економічна (заснована на приватній формі власності, а значить, на експлуатації та класової боротьби), третинна або комуністична (повернення до суспільної власності на новому рівні). Марксисти також виділяють п’ять формацій: первіснообщинна; рабовласницька; феодальна; капіталістична; комуністична.

Формації закономірно змінюють один одного, тому що змінюється спосіб виробництва матеріальних благ. Спосіб виробництва матеріальних благ складається з продуктивних сил і виробничих відносин.

Продуктивні сили включають в себе засоби виробництва і людини, який володіє трудовими навичками. Людина є головною продуктивною силою суспільства. Засоби виробництва в свою чергу складаються з предметів праці, знарядь праці і інфраструктури. Предмет праці – те, на що спрямована праця людини. Знаряддя праці, що використовує людина для впливу на предмет праці. Виробнича інфраструктура – дороги, транспорт, складські приміщення, тобто все те, що допомагає процесу праці.

Предмет праці + знаряддя праці = засоби праці.

Виробничі відносини – відносини, в які вступає людина в процесі виробництва. Це відносини виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ. Але головне в цих відносинах – відносини власності на засоби виробництва. Сукупність виробничих відносин становить економічний базис суспільства.

Маркс відкриває закон відповідності продуктивних сил і виробничих відносин, його суть – виробничі відносини відповідають характеру і рівню розвитку продуктивних сил. Спрощено кажучи, при кам’яній сокирі – одні виробничі відносини, а при паровій машині – інші.

Продуктивні сили завжди розвиваються швидше, так як людина удосконалює знаряддя праці, технології і вдосконалюється сам як продуктивна сила. Виробничі відносини не можуть змінюватися тривалий історичний період. Як наслідок, виробничі відносини починають гальмувати розвиток продуктивних сил. На рівні економіки і соціально-класових відносин це проявляється в економічних спади, кризи, загострення класової боротьби. Саме в цей період відбуваються соціальні революції. В результаті революцій змінюються виробничі відносини, вони стають іншими, і виникає новий спосіб виробництва матеріальних благ. Маркс називав революції «локомотивами історії».

Отже, «згідно матеріалістичного розуміння історії, запропонованому в XIX столітті К. Марксом, фундаментом соціального будівлі є не самі по собі знаряддя праці і технологія, а в цілому спосіб виробництва матеріальних благ. Рівень розвитку продуктивних сил, а особливо характер розвитку виробничих відносин визначають те, які складуться в суспільстві соціальні групи (класи), який тип держави, яка релігія будуть панівними. Соціальне ціле, організована на таких засадах, Маркс назвав суспільно-економічною формацією».

Марксисти використовують поняття «базис» і «надбудова». Базис – це сукупність виробничих відносин, економічний лад суспільства. Базис зводиться до відносин власності на засоби виробництва. Це «економічний скелет», економічний лад суспільства. Над базисом підноситься надбудова — держава, право, мораль, наука, релігія, філософія. Два аспекти надбудови: 1) форми свідомості; 2) соціально-політичні інститути (держава, партії, громадські об’єднання). Базис первинний по відношенню до надбудови.

Але надбудова активно впливає на розвиток базису. Ф. Енгельс показав, що надбудова впливає на базис в трьох напрямках: або прискорює економічний розвиток, якщо приймаються державні рішення, які відповідають потребам розвитку базису; або уповільнює розвиток економіки. У цьому випадку економіку починає лихоманити, виникають кризи, і така надбудова обов’язково буде ліквідована. Третій варіант – на рівні надбудови одні рішення можуть прийматися в руслі логіки економічного розвитку, а інші – суперечити цій логіці. Цей стан може тривати досить довго, але прийде або до першого або до другого варіанту.

Таким чином, розвиток історичного процесу і зміна суспільно-економічних формацій обумовлена дією об’єктивних законів розвитку суспільства: закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил; закону класової боротьби і соціальних революцій.

ПОДІЛИТИСЯ: