Істина та її критерії. Істина і правда

Мета пізнавальної діяльності – досягнення істини. Існує багато підходів до її визначення. Наприклад: істина – продукт угоди; знання, що не містить протиріч (логічно несуперечливе знання); знання, підтверджене фактами, відповідне реальності.

Класична теорія істини або концепція відповідності (кореспонденції) знання і дійсності стверджує, що істина – це знання, яке відповідає дійсності. У такому формулюванні класична теорія істини розроблялася Платоном, Аристотелем. Платон писав: «той, хто говорить про речі відповідно до того, які вони є – говорить правду, той, хто говорить про них інакше – бреше». Пізніше класичну теорію істини розробляли Гегель, Л. Фейєрбах, К. Маркс, В. Ленін. З’явилася формулювання: «істина – це відповідність знань об’єктивної дійсності, яке встановлюється суспільно-історичною практикою». Ці філософи обґрунтували висновок, що критерій істини – практика.

В рамках класичної теорії істини:

1) визнається об’єктивна істина, так як визнає існування об’єктивної реальності, існуючої незалежно від людини і суспільства. Наше пізнання – лише віддзеркалення реальності. Об’єктивна істина – це таке «зміст наших висловлювань, яке не залежить ні від мене, ні від кого з нас, ні від людства в цілому». Зміст вірних (істинних) висловлювань не залежить від людей. «Самі речі або людські дії – ні істинними, ні хибними. Істиною може бути лише наша думка про них»;

2) стверджується, що за змістом наші знання об’єктивні, як відображення реальності, як знання про світ, досягнутий людством, а за формою наші знання суб’єктивні, оскільки носії знань – конкретні люди;

3) враховується діалектика абсолютної та відносної істини. Абсолютна істина як повне знання про об’єкт, повне знання сутності предметів і явищ матеріального світу, недосяжна. Досягти абсолютної істини як вичерпного знання про світ, тому що світ нескінченно складний і знаходиться в розвитку. Людські знання складаються із відносних істин. Відносна істина – це неповне, приблизно вірне знання.

Отже, абсолютна істина може розглядатися як процес пізнання і нагромадження моментів відносної істини;

4) практика – головний критерій істинності. У практиці вирішується співвідношення знання і реальності. Практика означає вихід за межі пізнання. Істинність наукових знань вимірюється і підтверджується прогресом техніки, культури, суспільно-історичної практики людей. Як писав Леонардо да Вінчі, наука – полководець, практика – солдати;

5) істина конкретна.

Отже, «істина – знання, відповідне дійсності і підтверджене практикою». Абсолютна істина складається з «відносних істин, вона недосяжна як знання дійсності в цілому. Відносна істина – це неповне, неточне знання».

В сучасній теорії пізнання існує кілька теорій істини: класична, діалектико-матеріалістична, договірна (конвенциальная), прагматична, логіко-семантичний. Діалектико-матеріалістична теорія розвивала здобутки класичної теорії. Договірна теорія свідчить, що істина – результат домовленості про основних поняттях між вченими. З точки зору прагматизму, істина – знання, яке корисно. Логік і математик А. Тарський запропонував логіко-семантичне визначення істини. Істинне знання є логічно несуперечливим; його характеризує матеріальна адекватність (наприклад, описується конкретна ситуація, коли ми бачили сніг, він був білим); спеціальний мову (вчені повинні домовитися про сенс понять).

Істина і правда

«Істина – одна з вищих духовних людських цінностей, вінець пізнавальних потреб і дій людей». За істину жертвують життям (Джордано Бруно, в. І. Вернадський).

С. К’єркегор стверджував, що істина – це психічний стан особистості. Німецький філософ М. Штирнер вважав, що цінність істини не в ній самій, а в мені; сама по собі вона не має цінності. У наведених визначеннях мова скоріше йде про життєвій правді. Стосовно до суспільних явищ використовується слово «правда». В правді з’єднуються «поняття “істина” і “справедливість”». «Правда – наповнене особистими інтересами і змістом знання». У Черчілль говорив, що правда настільки цінною, що її повинен супроводжувати цілий ескорт брехні.

Порівняємо характеристики істини і правди. Істина характерна для наукового пізнання, як достовірного систематизованого відображення дійсності. Істина наукового знання єдина, неподільна для всіх людей, доводиться наукою, «логікою розуму». Критеріями виступають суспільно-історична практика.

Правда життя пов’язана з особистими інтересами, вона багатолика, формується по мірі становлення, дорослішання, набуття життєвого досвіду, доводиться «логікою серця». Правда зустрічається в мистецтві, релігії, оцінці моральних явищ. У мистецтві як художні образи, художній вимисел яскраво відображає духовні цінності людей. Щоправда людини може бути заснована на життєвих принципах. Приміром, німецький філософ Ф. Ніцше говорив: «Я вірю, що те чи інше так, а не інакше, як сутність істини». Правда релігії догматика – заснована на вірі та навіювання. Для віруючого релігійні догмати «істинними». Слово «Амінь» означає «істинно». Таким чином, критерії правди життя більш різноманітні: це і життєвий досвід, і здоровий глузд, і віра (авторитет батьків, досвід предків), і моральні принципи. Отже, як стверджував Н. Пришвін: правди треба триматися – істину треба шукати.

Пояснення і розуміння

До пізнання істини можна прийти двома шляхами: через пояснення і через розуміння. Пояснення базується на знаходженні причин, збір фактів. В цьому суть позитивізму. Позитивістами були основоположники соціології Конт О. і Г. Спенсер. Пояснення – це суворе доказ, заснований на фактах. Воно отримало найбільше поширення в природничих (точних науках).

Розуміння засноване на тлумачення та розкриття змісту текстів. Розуміння – «це співвіднесення знань про щось з їх змістом для людини»; «це вища ступінь осягнення дійсності і особливий стан знання».

Ряд мислителів висловлювалися про суть розуміння. Так, французький філософ-екзистенціаліст А. Камю говорив: «Зрозуміти світ – звести його до людини, залишити в ньому людський відбиток». Психолог C. Л. Рубінштейн стверджував, що людина починає мислити, коли хоче щось зрозуміти.

Люди в усьому шукають сенс: і в навколишньому світі, і в знаннях інших поколінь і цивілізацій. Досягнуте знання потрібно «розшифрувати», інтерпретувати. Такий підхід до пізнання розвиває філософський напрямок герменевтика. Герменевтика виникла як вчення про мистецтво тлумачення (розуміння, інтерпретації) давніх текстів. Слово «герменевника» походить від імені грецького бога Гермеса, який був вісником божественної волі, сповіщав людям задуми богів. Герменевтика – це теорія розуміння та інтерпретації текстів і символів; «вчення про тлумачення сенсу осягнутої істини».

Щоб зрозуміти іншу індивідуальність, чужу культуру, іншу історичну епоху, треба мати текст. Текст – це не тільки сукупність взаємопов’язаних висловлювань, але і «мова сенсу, того, що ми хочемо повідомити людям». Текстом можуть бути: «наскальні зображення, літопис, література, архітектура, музика, наукові трактати, дискети, кіно, письмова і жива мова».

Розуміння як метод пізнання активно використовується в соціальному пізнанні. Вивчаючи суспільство, люди вивчають самі себе – суспільство пізнає саме себе. Відмінною характеристикою соціального пізнання є те, що суб’єкт пізнання (суспільство) і об’єкт пізнання (товариство) збігаються.

Розуміння – це також психологічний процес. Важливо розуміння в міжособистісних стосунках. Треба вміти слухати іншої людини, аналізувати почуте, прочитане. Як вчив давньокитайський мислитель Конфуцій, не розуміючи сказаного, не зможеш розібратися в людині. У висловлюваннях може бути тонкий підтекст. У розмові часто багато чого залежить не тільки від жестів, міміки, тобто невербальної (несловесной) комунікації.

Американський вчений Ірвінг Чи виділив кілька значень, у яких використовується слово «розуміння» в психології: 1) як слідування заданому напрямку (зрозуміти дорожні знаки, покажчики); 2) здатність прогнозувати; 3) здатність дати словесний еквівалент; 4) погодження програм діяльності; 5) рішення проблем (описати послідовність дій для її вирішення); 6) здійснення відповідної реакції у спілкуванні; 7) здатність правильно провести міркування, диференціювати (відрізнити) одну ситуацію від іншої.

Отже, розуміння – це дія інтелекту (розуму) і всього людського духу в цілому. Розуміння дозволяє в ситуації вибору прийняти правильне рішення.

В процесі пізнання, міркувань, роздумів у людини виникають інтелектуальні почуття. До інтелектуальних почуттів відносять сумнів і віру (як переконання в істині).

Сумнів – «стан коливання в прийнятті рішень», «невпевненість в істинності чого-небудь». В. Павлов писав: «Для плідної наукової думки треба постійно сумніватися і перевіряти себе». Але повинна бути міра сумнівів і впевненості в істинності знань. На шляху пізнання ми стикаємося з помилками і помилками. Помилка – результат неправильного практичного або теоретичного дії. Помилка – це невідповідність знання предмету; розбіжність суб’єктивного образу дійсності з його об’єктивним прообразом.

Іншим інтелектуальним почуттям є віра. Віра застосовна не тільки до релігії. «Віра – це перейшло в переконання знання людини, запліднене його волею, почуттями, прагненнями».

Пізнання світу – процес надзвичайно складний. Істинне знання як лінія горизонту – вона весь час від нас вислизає. Грецький філософ Анаксимен порівнював знання з колами: велике коло-багато знань, маленький – менше знань, але чим ширше коло твоїх знань, тим більше кордон з невідомістю, а значить, більше сумнівів.

ПОДІЛИТИСЯ: