Соціологія молоді — доповідь

На сучасному етапі наукового розвитку соціологія молоді є самостійною область соціологічного пізнання. Її становлення в нашій країні здійснювалося в 60-х роках минулого століття, в період «хрущовської відлиги», коли з’явилися перші дослідження молоді як окремої соціальної категорії, окремої соціальної спільності.

Становлення самостійного напрямку соціологічних досліджень було обумовлено низкою об’єктивних факторів, посиленням ролі молодих людей у ​​життєдіяльності суспільства, появою численних молодіжних течій, так званої «молодіжної революції».

Предмет соціології молоді

Предметом вивчення в рамках даного наукового напрямку виступає широкий спектр соціальних проблем, включаючи роль і місце молодих людей в соціальній структурі, процеси соціалізації і формування особистості молодих, ціннісні орієнтації, професійні проблеми, проблеми працевлаштування і безробіття, соціальної мобільності і соціальних очікувань, особливостей поведінки молоді та ін.

Об’єктом дослідження виступає молодь як особлива соціально-демографічна спільність, група.

Іншими словами, соціологія молоді займається дослідженням всіх аспектів життєдіяльності молоді.

Рівні соціології молоді

Як наукова галузь соціологія молоді базується на трьох основних рівнях, включаючи наступні:

  • загально, які грунтується на підході до вивчення молоді як соціального феномена;
  • соціально-теоретичний, орієнтований на виявлення структури, специфіки молоді як особливої ​​соціально-демографічної спільноти, особливостей її світосприйняття і світорозуміння, реалізації поведінкових стратегій, вікової та соціально-психологічної специфіки способу життя, динаміки професійних стратегій і ціннісних орієнтацій;
  • емпіричний, який аналізує конкретні факти різних сфер життєдіяльності на основі реалізації соціологічних досліджень.

Взаємозв’язок соціології молоді з іншими областями соціологічного пізнання
Виступаючи самостійною галуззю наукового пізнання, соціологія молоді пов’язана з іншими напрямами соціологічних досліджень, включаючи наступні:

дослідження дитинства, життєвого циклу різних поколінь, літніх людей. Зазначені дослідження мають загальну проблематику, займаються вивченням вікових меж, проблем зміни поколінь, вікової дискримінації, послідовності життєвих подій;
соціологія освіти, сім’ї та культури: зазначені напрями займаються вивченням проблем соціалізації, самовизначення, виховання і навчання, криз самоідентичності тощо.

Сучасні тенденції розвитку соціології молоді

Як і інші області соціологічного пізнання, соціологія молоді перебуває в стані постійного розвитку. В якості основних концептуальних тенденцій в розвитку даного напрямку наукових досліджень можна виділити наступні:

  • розворот напрямків досліджень в сторону комплексного, багатостороннього, концептуального вивчення молоді як соціально-демографічної групи, як повноцінного учасника системи соціальних взаємодій з різноманітними двосторонніми зв’язками, а не об’єкта соціологічного, психологічного або педагогічного впливу;
  • дослідження молоді, процесів її соціалізації, формування системи аксіологічних модусів, особливостей поведінкових зразків, еталонів в контексті глобалізаційних процесів.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку соціологія молоді є молоде, перспективний напрямок реалізації соціологічних досліджень, що дозволяють краще зрозуміти роль молоді в суспільстві, її значення для соціального розвитку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Основні функції сім’ї