Соціологія

Соціальна мобільність

0 коментарів
Соціальна мобільність, за визначенням П. Сорокіна, - це переміщення людини всередині соціального простору. Розрізняють горизонтальну і вертикальну мобільність. Перша пов'язана з пересуваннями людини у своїй страте, а друга розкриває зміни...

Соціальна стратифікація

0 коментарів
Соціальна стратифікація - це характеристика динаміки напрямків і факторів зміни соціальної структури суспільства. Страта - сукупність людей, загальним ознакою якої є ранжування індивідів, соціальних груп і спільнот по різних рівнів...

Соціальна спільність

0 коментарів
Соціальна спільність включає в себе ознаки, що мають загальну соціально-економічну, соціально-політичну, культурну та соціально-психологічну природу і характеризують в більшості своїй загальні риси неструктурованою групи, підтримуючої ті чи інші світоглядні установки...

Що таке соціальна структура

0 коментарів
Соціальна структура - одне з найпоширеніших, широко використовуваних понять в соціології. Населення Землі з моменту виникнення людської цивілізації завжди поділялося на соціальні групи, шари і спільноти. Наприклад, у Стародавній Індії...

Організація і проведення фокус-груп

0 коментарів
Визначення числа груп. При використанні методу фокус-груп облікової організаційної та аналітичної одиницею є не індивід, а група. Необхідне для дослідження число груп визначається ступенем різноманітності ходу дискусій в них, а...

Методом фокус-груп

0 коментарів
Методом фокус-груп називають неформализованное інтерв'ю, проведена не з індивідуальним респондентом, а з групою. Елементи інтерв'ю, т. Е. Трансакції «інтерв'юер - респондент», поєднуються в цьому методі з елементами групової дискусії, т....

Помилки при застосуванні соціометричного методу

0 коментарів
Помилки, труднощі, проблеми при застосуванні соціометричного методу полягає в наступному: 1) Соціометричне опитування проводиться без спеціально розробленої програми. Не сформульовані цілі, завдання; немає чіткого уявлення про те, як будуть використані його результати;...

Соціометричний метод

0 коментарів
Социометрический метод - вид опитування, спрямований на кількісний вимір і аналіз структури міжособистісних відносин в малих соціальних групах шляхом фіксації серед членів малої групи зв'язків переваги в ситуаціях вибору. Відноситься...

Помилки і труднощі застосування експерименту

0 коментарів
Типові помилки і труднощі застосування експерименту виникають у зв'язку з наступними причинами: 1) сформульовані гіпотези не відображають проблемних ситуацій, істотних залежностей в досліджуваному об'єкті; 2) в якості незалежної змінної виділений...

Помилки при застосуванні методу аналізу документів

0 коментарів
Типові помилки при застосуванні методу аналізу документів в соціологічному дослідженні полягають в наступному: 1) дослідник використовує документальну інформацію в якості первинної соціологічної інформації без попередньої її аналізу; не перевірені справжність,...