Соціологія

Феноменологічна соціологія

0 коментарів
Феноменологічна соціологія бере початок від філософської концепції Е. Гуссерля (1859-1938) і обгрунтована в працях австрійського філософа А. Шюца (1899-1959). У центрі її уваги знаходиться не світ у цілому, а людина...

Що таке біхевіоризм

0 коментарів
Біхевіоризм - засновник Е. Торндайк (1874-1949). Основа цього напряму - постійне вивчення конкретного стану людських відносин в рамках соціальних організацій. Він існує у двох великих теоріях - теорії соціального обміну...

Теорії соціального конфлікту

0 коментарів
Теорії соціального конфлікту створювалися шляхом критики структурного функціоналізму. Так, Ч. Міллс (1916-1962) стверджував, що в основі розвитку лежить конфлікт, а не конформізм, згода або інтеграція. Вищим проявом конфлікту є боротьба...

Структурний функціоналізм

0 коментарів
Основи цього напрямку були розроблені Т. Парсонсом (1902-1979), що спирався на ідеї Спенсера, Дюркгейма і Сорокіна. Базовою основою є ідея «соціального порядку», який уособлює прагнення до підтримання рівноваги системи, узгодженню...

Неопозитивізм в соціології

0 коментарів
Неопозитивізм - теоретико-методологічна орієнтація в соціології, яка спирається усвідомлено або неусвідомлено на філософські положення логічного позитивізму. Його основні принципи: 1) соціальні явища підкоряються законам, спільним для всієї дійсності - природної...

Становлення і розвиток соціології як науки

0 коментарів
Кожна наука виникає як відповідь на потреби суспільного розвитку. Спочатку зароджуються, формуються й розвиваютьсяокремі елементи науки, потім уточнюється і закріплюється її найменування, що пояснює сутність і зміст. Як вже було...

Структура соціологічних категорій

0 коментарів
Тепер повернемося до структури соціологічних категорій. 1. Категорії загальності (всесвіт, ноосфера, світ, суспільство). Вони використовуються тоді, коли встає питання, які універсальні і фундаментальні уявлення про світ можуть бути використані при...

Сутність соціології

0 коментарів
Для того щоб можна було зрозуміти сутність соціології та її окремих напрямків, необхідно розібратися в основних соціологічних поняттях і категоріях, а також в її структурі. Для початку введемо поняття соціологічного...

Які завдання стоять перед соціологією

0 коментарів
Які завдання стоять перед соціологією як наукою? 1. Методологічні. До них відноситься осмислення соціологією своєї ролі і місця серед інших наук; розробка методів просування до істинності та об'єктивності; вироблення принципів...

Які функції виконує соціологія

0 коментарів
Які функції виконує соціологія як громадська наука? Можна виділити дві основні - теоретико-пізнавальну та управлінську. У свою чергу вони можуть утворювати похідні функції, які іноді розглядаються як самостійні. Насправді це...