Види органів держави

Державні органи можна класифікувати за багатьма підставами.

За принципом поділу влади вони поділяються на законодавчі, виконавчі і судові. Крім того, іноді виділяють контрольно-наглядові органи (контрольно-наглядову гілку влади).

За характером формування розрізняють первинні і похідні державні органи. Первинні органи не створюються ніякими іншими органами. Вони виникають у порядку спадкування (монархія) або обираються за встановленою процедурою (представницькі органи). Похідні органи створюються первинними, які наділяють їх владними повноваженнями.

Залежно від територіальної сфери дії державні органи поділяються на вищі (очолюють державу або одну з гілок влади), центральні (керують окремим родом діяльності у межах держави) і місцеві (здійснюють свою діяльність в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці).

За характером компетенції розрізняють державні органи загальної компетенції (володіють широкими повноваженнями в межах держави) і державні органи спеціальної компетенції (здійснюють діяльність в якій-небудь одній сфері).

За характером підпорядкованості виділяють державні органи «вертикального» підпорядкування (ієрархія державних органів ґрунтується на одному принципі) і державні органи «подвійного» підпорядкування (одночасно діють галузевої та адміністративно-територіальний принципи підпорядкування).

За часом функціонування державні органи бувають постійні і тимчасові (створювані для здійснення певної задачі).

За строками повноважень працюючих у них посадових осіб розрізняють державні органи без обмеження терміну повноважень (перебування на посаді не обмежується) і з встановленим законом строком повноважень.

За способом здійснення своїх повноважень державні органи поділяються на колегіальні і єдиноначальні. Так, в деяких державах діє колективна президентура.

ПОДІЛИТИСЯ: