Структура типової норми права

Під структурою правової норми розуміється її внутрішня будова, наявність в ній взаємозв’язаних між собою елементів. У структурі типової правової норми виділяються три елементи: гіпотеза, диспозиція, санкція.

Гіпотеза — це частина правової норми, що передбачає обставини, при настанні яких варто керуватися правилом, встановленим цією нормою.

Диспозиція — це частина правової норми, в якій міститься саме правило належної поведінки, яким слід керуватися при настанні умов, передбачених у гіпотезі.

Санкція — це частина правової норми, в якій зазначаються несприятливі юридичні наслідки невиконання припису, викладеного в диспозиції.

Абстрактну логічну структуру правової норми можна виразити у вигляді формули: «якщо — то – інакше». В розгорнутому вигляді її можна викласти наступним чином: якщо має місце певна обставина (гіпотеза), то суб’єкт зобов’язаний або має право вчинити або не вчинити певні дії (диспозиція), інакше до порушника будуть застосовані певні заходи державного примусу (санкція).

В юридичній науці існують двоелементна і трьохелементна концепції побудови правової норми. Згідно трехэлементной концепції в кожній правовій нормі повинні обов’язково бути присутні всі три елементи її логічної структури («якщо — то — інакше»). Двоелементна концепція припускає, що в кожній нормі реально присутні тільки два елемента за формулою «якщо — то», перша частина якої завжди є гіпотезою. Якщо норма права розрахована на правомірну поведінку громадян і встановлює юридичні права і обов’язки, то друга частина цієї логічної формули передбачає диспозицію. Якщо норма розрахована на неправомірну поведінку і містить вказівку на заходи державного примусу, то в другій частині розташовується санкція. В окремо взятій статті нормативного правового акту, як правило, виявляється саме двоелементна правова норма. Тому така структура правової норми називається реальною. В законодавстві можна знайти лише невелика кількість прикладів, коли в одній статті нормативного правового акта містив би всі три елементи правової норми. Набагато частіше зустрічається ситуація, при якій окремі елементи єдиної правової норми виражені в різних статтях нормативного правового акту або навіть в різних нормативних актах. Іноді законодавець вдається до таких прийомів, коли окремі частини правової норми взагалі не отримують текстуального виразу, якщо зміст виділеного елемента ясний із загального тексту норми. Конструкції з опущеною, але неявної диспозицією характерні, наприклад, для норм особливої частини кримінального законодавства.

Структурні елементи норми права за будовою можуть бути простими, складними, альтернативними або складно-альтернативними.

Проста гіпотеза передбачає одну обставину, за наявності якого вступить у дію правило поведінки, викладене в диспозиції; проста диспозиція містить одне правило поведінки; проста санкція — одне несприятливий наслідок.

Складна гіпотеза передбачає кілька обставин, які лише в своїй сукупності будуть умов дії правової норми; в складній диспозиції або санкції міститься кілька правових наслідків, які обов’язково повинні наступити при наявності певних умов, викладених у гіпотезі.

В альтернативній гіпотезі є кілька умов, причому при наявності будь-якого з них ця норма починає діяти; альтернативні диспозиція чи санкція передбачають настання одного з кількох викладених наслідків.

Іноді елементи норми права мають одночасно і складність, і альтернативність і називаються складно-альтернативними.

Також гіпотези за формою виразу можуть бути абстрактними і казуистическими. Абстрактна гіпотеза визначає умови застосування норми через загальні, родові ознаки. Казуїстична гіпотеза пов’язує реалізацію юридичної норми з окремими, чітко визначеними окремими випадками.

Диспозиції норми права в залежності від форми їх вираження можна поділити наступним чином:

– уповноважуючі — надають право вибору того чи іншого варіанту можливої поведінки;

– заборонні — містять заборону вчинення певних протиправних дій (бездіяльності);

– зобов’язуючі — покладають на суб’єктів обов’язку вчинення певних дій.

Санкції правової норми галузевої належності можуть бути кримінально-правовими, адміністративно-правовими, дисциплінарними та цивільно-правовими.

За характером негативних наслідків санкції поділяються на правовосстановительные (возместительные) і каральні (штрафні).

Залежно від ступеня визначеності гіпотеза, диспозиція, санкція бувають абсолютно-визначені і відносно-визначені.

Абсолютно-визначена гіпотеза точно вказує обставини, необхідні для здійснення приписи; абсолютно-визначена диспозиція точно викладає необхідний варіант поведінки; абсолютно-визначена санкція точно вказує міру державного впливу, яка повинна бути застосована в разі порушення цієї норми.

Відносно-визначена диспозиція вказує межі, в яких поведінка суб’єкта буде правомірним; відносно-визначена санкція встановлює нижчий і вищий межі заходів державного впливу на правопорушника.

ПОДІЛИТИСЯ: