Структура і види правосвідомості

По своїй структурі правосвідомість являє собою складне утворення, в якому вчені-правознавці традиційно виділяють два елемента: правову ідеологію і правову психологію.

Під правовою ідеологією розуміється сукупність правових теорій, ідей, концепцій, поглядів на право, уявлень про право. У правовій ідеології відображення юридичної дійсності відбувається на теоретичному, досить узагальненому і абстрактному рівні, на основі глибокого аналізу правових явищ. Таким чином, говорячи про правової ідеології, мають на увазі інтелектуальні компоненти правосвідомості.

Правова психологія включає в себе різного роду емоції, настрої, переживання людей щодо правової дійсності. Правова психологія формується, як правило, під безпосереднім впливом особистого досвіду в юридичній сфері. Але при цьому емоційна реакція на правові явища може виникати і в результаті комунікативної взаємодії з іншими людьми, як відгук на інформацію, що міститься в розповідях про їх «зустрічі з правом». Поняття «правова психологія» включає в себе емоційні, чуттєві компоненти правосвідомості.

Крім перерахованих вище, різні автори називають і інші елементи правосвідомості:

– правову мораль;
– правові установки;
– правові стереотипи;
– ціннісні орієнтації;
– правовий менталітет та ін

Будь-який з цих елементів можна називати самостійним лише з більшою або меншою часткою умовності. У реальності всі вони тісно переплетені між собою і постійно взаємопроникають один в одного, оскільки правосвідомість — цілісне явище.

У теорії права найбільш часто називають дві підстави для класифікації правосвідомості. Залежно від кількості суб’єктів правосвідомості воно підрозділяється на:

– індивідуальне;
– корпоративне;
– групове;
– суспільне.

Залежно від якісного рівня, глибини знання права і його особливостей правосвідомість класифікується на:

– буденне;
– професійне;
– наукове.

ПОДІЛИТИСЯ: