Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами

Норми права і норми моралі

Під мораллю розуміються правила поведінки, що складаються в суспільстві історично у відповідності з переконаннями й уявленнями людей про добро, зло, честі, совісті, порядності, борг і справедливість, забезпечуються силою громадської думки. У процесі регулювання суспільних відносин мораль і право тісно взаємодіють. Здійснюється взаємопроникнення і взаємовплив цих соціальних регуляторів. Однак, право і мораль в значній мірі відрізняються один від одного.

Норми моралі складалися історично, в процесі життєдіяльності людей на основі їх уявлень про добро, зло, справедливість; норми права встановлюються, змінюються і скасовуються державою. Норми моралі регулюють більш широку сферу суспільних відносин; право регулює лише найважливіші з точки зору держави відносини, які піддаються зовнішньому контролю. Норми моралі регулюють ті відносини, які не піддаються зовнішньому контролю (відносини дружби, дружби, любові); право не може ефективно впливати на цю групу відносин, оскільки там важко визначити міру належного. Норми права закріплюються в офіційних документах, юридичних актах, тобто мають чіткі форми свого вираження і зовнішнього оформлення; норми моралі такої форми вираження не мають, вони живуть у свідомості людей. Норми моралі не містять в собі точних деталізованих правил; норми права виступають в деталізованій формі як звід чітко сформульованих правил. Правові норми, а точніше їх виконання, забезпечуються так званої примусової силою держави; мораль спирається на силу суспільної думки, порушення моральних заборон тягне громадський вплив у вигляді осуду.

Норми права і корпоративні норми

До корпоративних норм належать правила поведінки, встановлені керівними органами громадських об’єднань (партій, профспілок, молодіжних, спортивних організацій та ін), закріплені у їх статутах і положеннях, що регулюють відносини членства в цих організаціях і спрямовані на вирішення їхніх завдань.

Корпоративні норми поширюються на членів об’єднань і забезпечуються заходами громадського впливу. Норми корпоративних об’єднань за своїми властивостями і ознаками близькі до права. Вони формально визначені, видаються в письмовому вигляді, приймаються колективними структурами, але на відміну від права поширюються лише на членів об’єднання і забезпечуються заходами громадського впливу. У ряді випадків корпоративним нормам надається юридичне значення (з моменту їх санкціонування державою, наприклад, реєстрації Статуту громадського об’єднання).

Норми права і звичаї

Звичаї — це такі соціальні норми, які склалися у суспільстві в результаті тривалого повторення і в силу цього стали звичними та обов’язковими в житті людей.

Характерна особливість звичаїв полягає в тому, що вони не становлять чіткої системи, не взаємозалежні один з одним і регулюють лише окремі відносини між людьми, які увійшли у звичку. До звичаїв тісно примикають традиції – узагальнені форми поведінки людей, у яких виражене прагнення зберегти форми поведінки попередніх поколінь (обряди, ювілейні дати і т. д.). Якщо держава надає звичаєм юридичне значення, то він стає правовим. Необхідні державі звичаї заохочуються, негативні витісняються або нейтралізуються.

Норми права і релігійні норми

Під релігійними нормами розуміються правила поведінки, вироблені різними віросповіданнями. Ці норми регламентують порядок проведення релігійних обрядів, організації та діяльності релігійних об’єднань і є обов’язковими для осіб, що сповідують ту чи іншу релігію. Релігійні норми поширюються тільки на віруючих і не мають юридичного значення.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Социальные услуги