Соціальні норми та їх види

Потреба у регулюванні людської поведінки виникла з появою людей. Без такого регулювання неможливе виживання людської спільноти. В процесі життєдіяльності людей у багатьох випадках повторювалися одні й ті ж акти поведінки, і виникала необхідність упорядкувати їх загальними правилами поведінки для того, щоб надати їм стійкий характер. Так виникли загального правила поведінки (норми).

Суть нормативного регулювання полягає в тому, щоб упорядкувати суспільно корисну діяльність за допомогою загальних правил, зразків, еталонів поведінки, яких повинні дотримуватися всі люди, які потрапили в ситуацію, передбачену цими правилами. Отже, соціальні норми — це певні зразки поведінки учасників суспільних відносин, якими люди керуються в процесі життєдіяльності.

Система соціальних регуляторів склалася історично і відображає рівень економічного, політичного, соціального і культурного розвитку суспільства. Отже, вона не залишається незмінною. З розвитком суспільства вдосконалюються і соціальні норми, змінюється їх характер і зміст.

Соціальні норми можна класифікувати за різними підставами. З позицій юриспруденції інтерес становлять такі підстави, як специфіка виникнення, сфера дії, особливості регулювання суспільних відносин.

Виходячи з цих підстав, соціальні норми поділяються на:

– норми права;
– норми моралі;
– корпоративні норми (норми громадських об’єднань);
– звичаї та традиції;
– релігійні норми.

Всі соціальні норми, включаючи право, мають спільні ознаки. По-перше, вони являють собою узагальнені правила поведінки, тобто задають зразки поведінки в конкретній ситуації. По-друге, вони носять об’єктивний характер, оскільки виникають виходячи з об’єктивних потреб соціуму врегулювати той чи інший вид суспільних відносин. По-третє, соціальні норми утворюються в результаті свідомої діяльності людей. Вони не сформувалися «самі собою», але були створені в результаті багатократного повторення будь-яких дій, вольових зусиль людей. Нарешті, реалізація будь-яких соціальних норм забезпечується різноманітними суспільними інститутами.

Крім соціальних виділяють технічні норми — прийоми поводження людей з природними об’єктами, знаряддями виробництва і різними технічними засобами. Незважаючи на те, що технічні норми не регулюють безпосередньо відносини між людьми, вони певним чином зачіпають їх і тому набувають соціальний характер. Особливо це відноситься до норм техніки безпеки. Якщо певні технічні вимоги закріплюються в юридичних актах і забезпечуються засобами державного примусу, то їх можна назвати техніко-правовими нормами.

ПОДІЛИТИСЯ: