Поняття форми держави

Якщо сутність держави зводиться до його соціальним призначенням, то форма держави пов’язана з питаннями пристрою державних органів і порядку їх взаємодії, принципів територіальної організації влади, методами її здійснення.

Форма держави привертала до себе увагу мислителів з античних часів. Аристотель вважав, що форма держави визначається чисельністю тих, хто ним керує, і тією метою, яку ставлять перед собою правителі. За першою ознакою він розрізняв правління одного, правління небагатьох; правління більшості. За другою ознакою грецький мислитель ділив форм держави на правильні і неправильні. У державах правильних форм досягалося суспільне благо. Що ж стосується держав з неправильними формами, то в них правителі переслідували приватні інтереси. До правильних форм держави, за Арістотелем, ставилися монархія (влада одного), аристократія (влада небагатьох), полита (управління більшості). До неправильних форм – тиранія, олігархія, демократія.

Через два століття Полібій, грунтуючись на вченні Аристотеля, розробив теорію змішаної форми держави. У ній поєднуються елементи монархічного (консулат), аристократичної (сенату) і демократичної (народні збори) правління. Полібій звернув увагу на факт розподілу між цими трьома інститутами владних повноважень, що забезпечує стійкість режиму і добробут суспільства. Прикладом такої держави він вважав Римську республіку.

Античні мислителі, досліджуючи форму держави, по суті ототожнювали її з формою правління. Представники політико-правової думки сучасності пов’язують форму держави з типом, класової структурою, економічною основою суспільства і т. п. Своєрідність конкретної форми держави визначається ступенем розвиненості суспільного і державного життя, тими цілями і завданнями, які стоять перед конкретною державою. На форму держави, насамперед, впливає культура народу в широкому сенсі цього слова. Специфіку форми держави визначають також його взаємовідносини з недержавними структурами всередині країни та з іншими державами на міжнародній арені.

В даний час існує декілька точок зору на поняття форми держави. Одна з них визначає форму держави як сукупність форми правління та форми державного устрою. Згідно з другою, поряд з формою правління і формою державного устрою форма держави включає ще і державний (політичний, політико-правовий) режим.

При цьому слід пам’ятати, що політико-правовий режим являє собою динамічний елемент, тісно пов’язаний із сутністю держави, з особливостями реалізації в ньому властивих будь-якій державі функцій. У той же час питання так званої зовнішньої форми держави (форми правління і форми державного устрою) мають відношення головним чином до організації влади і прямо з виконанням функцій держави не пов’язані.

Отже, форма держави — це сукупність його зовнішніх ознак, що вказують порядок утворення і організації вищих державних органів, територіальний устрій держави, прийоми здійснення державної влади.

Ці ознаки зумовлені сутністю і соціальним призначенням держави і відображають історичні, економічні та культурологічні особливості відповідного суспільства. Форма держави являє собою не просто набір трьох елементів, але їх єдність, що надає даному конкретному державі індивідуальний вигляд.

ПОДІЛИТИСЯ: