Основні підходи до розуміння права

Право — складне суспільне явище, яке у всі часи викликає до себе широкий інтерес, оскільки зачіпає тим чи іншим способом інтереси кожної людини. Науці відомі сотні теорій, які по-різному розкривають природу права. Також існує безліч дефініцій права. Незважаючи на існування різних думок щодо природи права, можливо назвати три найбільш загальних підходи: ціннісний, нормативний, соціологічний. Кожен з них має протяжну історію.

Згідно ціннісного підходу, найважливішим елементом права визнається моральне початок, абстрактна ідея. Юридичні норми можуть лише відображати цю ідею, в тій чи іншій мірі відповідаючи їй або спотворюючи її. Таким чином, чинне законодавство може суперечити ідеї права, яка служить орієнтиром для виправлення недоліків. Прикладом ціннісного підходу є ідея прав людини, що поширена починаючи з XVIII ст. Згідно їй, права і свободи особистості — передбачувані природні нормативи, захищати і підтримувати які допомогою права покликана держава. В рамках ціннісного підходу розвивається природно-правова теорія.

Нормативний підхід визнає те, що право — це виключно ті норми, які створюються і санкціонуються політичною владою. Тільки держава може забезпечити рівність справедливого суспільного устрою, при якому всі громадяни рівні перед силою закону. Одна з впливових концепцій цього підходу — юридичний позитивізм, який отримав популярність після затвердження в Західній Європі і Північній Америці сучасного типу державності, з початку XIX ст. Представники цієї концепції наголошують на абстрактно-формальному характері юридичних норм, що дозволяють забезпечити рівність можливостей у всіх умовах.

Нарешті, соціологічний підхід підкреслює пряму залежність права від мінливого суспільства, зв’язок юридичних норм з особливостями суспільно-політичного ладу того чи іншого суспільства, в ту чи іншу історичну епоху, в тому або іншому географічному регіоні. Серед прихильників цього підходу можна виділити ряд близьких напрямків, що носять різні назви. Їх прихильники визнають історичний, розвивається характер права, його мінливість слідом за змінами в суспільстві. Вони виводять юридичні норми, правових відносин, що пов’язують їх виникнення з діяльністю судів, адміністративним процесом, думками впливових юристів.

Тривалий час вчені різних країн намагаються створити інтегративну концепцію права, яка б враховувала всі сторони цього складного явища. Точкою спотикання тут є проблема співвідношення права і закону.

ПОДІЛИТИСЯ: