Місце загальної теорії держави і права в системі соціальних та юридичних наук

Одна з класифікацій поділяє науки на природничі, які вивчають природні закономірності (фізика, хімія, біологія, астрономія), і громадські, які вивчають закономірності розвитку людського суспільства (соціологія, політекономія, історія).

Загальна теорія держави і права належить до суспільних (соціальних) наук, оскільки вивчає такі соціальні феномени, як держава і право. Вона пов’язана з іншими науками, дослідниками проблеми держави і права: соціологією, політологією, історією та економічною теорією. Оскільки юридична дійсність невіддільна від інших сфер соціального життя (економічної, політичної, культурної), то вивчення державно-правових явищ було б неповним без звернення до досягнень зазначених наукових дисциплін.

Далі, загальна теорія держави і права належить до юридичним (правовим) наук. Всього виділяють три групи правових дисциплін, складових систему юридичних наук:

1. Загальнотеоретичні та історичні дисципліни: загальна теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних і правових вчень.

2. Галузеві юридичні дисципліни: конституційне право, цивільне право, кримінальне право, цивільне процесуальне право, кримінальне процесуальне право і т. д.

3. Спеціальні (прикладні) дисципліни: криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова бухгалтерія. Призначення цих дисциплін в тому, щоб використовувати досягнення неюридичних наук (наприклад медицини, математики) для вирішення проблем юридичного характеру.

Поряд з цим в окремі групи іноді виділяють науки, що вивчають міжнародне право (міжнародне публічне право, міжнародне приватне право), і науки, що вивчають структуру і порядок діяльності правоохоронних органів (судоустрій, прокурорський нагляд).

У системі юридичних дисциплін загальна теорія держави і права відіграє особливу роль. Насамперед, вона являє собою міст між юриспруденцією та іншими соціальними науками. Крім того, фундаментальний характер загальної теорії держави і права обумовлює її особливе місце серед інших юридичних дисциплін. Це введення в юриспруденцію: загальна теорія держави і права розробляє вихідні поняття, формулює закономірності, які використовуються під час вивчення інших юридичних дисциплін. Отже, теорія держави і права дозволяє знаходити спільну мову фахівцям різних юридичних дисциплін, в першу чергу галузевих. Це методологічна наука, яка розробляє відправні теоретичні положення, значимі для галузевих юридичних дисциплін (закономірності виникнення держави і права, їх сутність і соціальне призначення, витоки основних прав і свобод людини і громадянина тощо).

Виходячи з цього можна виділити наступні функції загальної теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни:

– аналітична — аналіз діючих державних і правових інститутів;

– конструктивна — вироблення пропозицій щодо вдосконалення державного механізму і законодавства;

– прикладна — використання теоретичних знань у юридичній практиці;

– виховна — виховання громадянина, розвиток правової культури, формування громадянського суспільства, правової і соціальної держави.

ПОДІЛИТИСЯ: