Методологія загальної теорії держави і права

Кожна наука відрізняється від інших не тільки предметом, але і системою методів, тобто засобів та прийомів, за допомогою яких досліджується її об’єкт. Сукупність методів складає методологію наукової дисципліни. Під методологією загальної теорії держави і права розуміють систему прийомів і способів дослідження загальних закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права.

Вся сукупність методів, що використовуються різними науками, ділиться на три групи. По-перше, це світоглядний метод, який застосовується в усіх науках і на всіх стадіях наукового пізнання. По-друге, загальні (загальнологічні) методи — аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання та інші. Вони використовуються в різних науках з урахуванням специфіки предмета кожної з них. Нарешті, по-третє, наукові дисципліни використовують власні, притаманні тільки їм, методи дослідження (приватні методи).

Світоглядний метод грунтується на тому чи іншому філософському підході до розуміння дійсності. Виділяють два найбільш загальних світоглядних підходу: матеріалістичний і ідеалістичний.

Ідеалістичний підхід в залежності від конкретного філософського змісту в якості причин становлення держави і права визнає релігійні, політичні, національні чинники, психологічні установки особистості.

Традиційно в країнах СНД загальна теорія держави і права спирається на матеріалістичний підхід, розроблений у XIX-XX ст. представниками марксизму — філософської і соціологічної теорії, біля витоків якої стояв К. Маркс. Характерними рисами даного підходу є:

– визнання в якості визначального чинника суспільного життя матеріальних (насамперед, виробничих) відносин;
– розгляд усіх явищ як знаходяться в постійному розвитку завдяки притаманним їм внутрішні протиріччя.

Це означає, що глибинні причини виникнення держави і права кореняться в економічному базисі суспільства, який становлять виробничі відносини. Саме вони зумовлюють виникнення у суспільстві класового поділу, а також поява держави і права, які відображають матеріальні інтереси панівного класу. Матеріалістичний підхід включає в себе діалектику, тобто визнає постійний характер змін явищ суспільного життя, включаючи державу і право. Фактором, який обумовлює зміни, є властиві цим явищам внутрішні протиріччя (в марксизмі — боротьба класів).

Загальні методологічні передумови для дослідження державно-правових явищ, прийняті в російській та білоруській науках, зводяться до наступним:

1. Вивчення держави і права в їх постійному розвитку, конкретно-історично, оскільки сутність сучасних державно-правових явищ не може бути зрозуміла без розгляду їх минулого розвитку.

2. Вивчення держави і права в нерозривному зв’язку і взаємодії з політикою, економікою, класовими та етнічними відносинами, демографічними та природними чинниками.

3. Вивчення держави і права в поєднанні з юридичною практикою, відбиває потреби суспільства, оскільки тільки практика може бути критерієм дієвості наукових висновків.

4. Вивчення держави і права не тільки з формально – правової точки зору, але і з позицій інших суспільних наук.

До приватним методам дослідження, що застосовуються в загальній теорії держави і права, належать формально-юридичні (спеціально-правові): порівняльно-правовий, структурно-правовий, метод тлумачення правових норм та ін.

ПОДІЛИТИСЯ: