Політична культура: поняття, структура і функції

Пізнання реального політичного життя суспільства неможливо без глибокого вивчення політичної культури. Це пояснюється тим, що розвиток будь-якого суспільства, його складових елементів і, насамперед, людини, здійснюється під визначальним впливом культури.

Культура – це спосіб і результат людської діяльності, що відтворює особистісне і суспільне буття. Культурна людина це той, який вміє поводитися в суспільстві, знає його норми поведінки. Залежно від сфери суспільного життя і видів людської діяльності, виділяють основні види культури: економічну, соціальну, політичну і духовну, культуру мовлення, будівництва, поведінки. Цей поділ культури, не є єдиним критерієм класифікації культурної діяльності. Сфера культури охоплює всі основні грані суспільного та особистого життя, є також вертикальним зрізом людської діяльності і одночасно цілісним утворенням суспільства і людини, механізмом регуляції відносин між окремими особистостями і суспільством.

Розглядаючи перше питання плану, необхідно з’ясувати зміст поняття “політична культура”. Проблеми політичної культури почав дослідник І. Гердер (німецький філософ). Подальший розвиток вивчення цього питання отримало в 50-х роках ХХ ст.

Що ж собою являє політична культура? Часто її ототожнюють з освіченістю. Вважається, що політична культура може бути тільки у освічених людей. Не менш часто політичну культуру розглядають як політичну поведінку.

Об’єднавши ці точки зору можна дати таке визначення політичної культури. Політична культура – це система стійких позицій, установок, переконань, уявлень, цінностей, зразків поведінки у сфері взаємовідносин влади і громадян, які проявляються в діяльності учасників політичного процесу. Це система складається історично, є відносно стійкою, несе в собі досвід попередніх поколінь.

Політична культура має особливу структуру. До її основних компонентів відносяться:

1) знання про політику, знайомство з факторами політичного життя, інтерес до них;

2) оцінки політичних явищ, думки про те, якими мають бути владні структури і як вони повинні діяти;

3) емоційна сторона політичних позицій, як, наприклад, любов до Батьківщини, ненависть до ворогів та ін.

4) зразки політичної поведінки, якими руководствуютя люди, вирішуючи питання про те, як можна і як потрібно брати участь у політиці.

Значення політичної культури в політичній системі суспільства проявляється в її функціях. Найважливішими з них є наступні.

Визначальна функція політичної кульури – забезпечення реалізації загальнолюдських цінностей, а також національних та інших групових інтересів.

Інтегративна функція – полягає в досягненні на базі загальноприйнятих політико-культурних цінностей згоди в рамках існуючої політичної системи. Об’єднання громадян і влади для досягнення певної мети.

Комунікативна функція політичної культури – встановити зв’язок між учасниками політичного процесу, представити політичний досвід від покоління до покоління. Це створює умови для забезпечення соціального прогресу.

Нормативно-регулятивна функція – полягає у формуванні та закріпленні в суспільній свідомості необхідних політичних цінностей, установок, цілей, мотивів і норм поведінки. Як правило, вони виражені в нормативних політичних рішеннях держави і дозволяють ефективніше регулювати відносини між державними інститутами і громадянським суспільством.

Виховна функція – дає можливість сформувати особистість громадянина. Цю функцію ще називають функцією політичної соціалізації і спрямована вона на формування і розвиток особистості як суб’єкта політичних відносин на основі цінностей і норм, відповідно інтересів і цілей тих чи інших класів і соціальних груп. Індивід засвоює політичну культуру суспільства, основні політичні поняття, свої права та обов’язки по відношенню до влади і набуває уявлення про структуру та механізми політичної системи. Важлива сторона виховної функції – пробудження соціальної активності особистості, залучення громадян до політичну діяльність.

Політична культура виконує також прогностичну функцію. Знання стану політичної культури соціальних верств і груп населення, притаманних їм ціннісних орієнтацій і оцінок політичного життя, діяльності органів влади, окремих партій та громадських організацій дозволяє передбачати можливі варіанти їх реакції і практичних дій у конкретних соціально-політичних умовах і ситуаціях.

Таким чином, політична культура виконує важливі функції в політичному житті суспільства, робить істотний вплив на формування і розвиток політичної організації суспільства, характер політичного режиму, виборчої системи, відносин між громадянами і владою, політичну поведінку людей.

ПОДІЛИТИСЯ: