Ознаки політичного процесу

Поняття політичного процесу

Під політичним процесом розуміють особливий спосіб функціонування політичної системи суспільства, який змінюється в просторі і в часі і забезпечується за рахунок функціонування політичної системи.

Сутність будь-яких політичних процесів визначається виходячи з того, в рамках якої політичної системи вони функціонують і якого політичного режиму відповідають. Так, наприклад, демократичний режим правління характеризується наступними ознаками: громадяни мають широкі управлінські та виборчі права, широко забезпечуються і всебічно дотримуються права і свободи людини і громадянина, виключається втручання держави в справи громадян крім випадків, обумовлених Федеральним законом.

Як і будь-який процес, політичний процес представлений об’єктом і суб’єктом. Зокрема, під об’єктом розуміється мета, яка повинна бути досягнута політикою. В якості суб’єктів виступають носії певних політичних дій. Крім того, політичний процес реалізується за рахунок певних методів, це можуть бути як диспозитивні методи, так і імперативні, тобто забезпечені силою примусу держава.

Політичний процес в рамках конкретної держави може також використовувати ресурси, наприклад, грошові ресурси, людські ресурси і так далі. Крім того, політичний процес має виконавців, тобто тих осіб, які безпосередньо реалізують політику.

Різні суб’єкти політики роблять свідомі зусилля, в результаті чого отримують певні політичні результати. Суб’єкти можуть бути представлені індивідами, різними соціальними групами, політичними партіями, державними органами і так далі.

Кожен суб’єкт має свою роль і завдання, які він реалізовує під час політичного процесу. При цьому суб’єкти політичного процесу здатні відтворювати, розвивати, руйнувати, змінювати конкретні елементи політичного життя і системи. Всі зміни, які відбуваються в політичній системі, неминуче відбиваються на її суб’єктах.

Стадії політичного процесу

Політичний процес, як і будь-яке явище, має певні стадії свого розвитку. Зокрема, можна виділити наступні основні стадії: утворення політичної системи, відтворення політичної системи, її компонентів і ознак, реалізацію управлінських рішень в сфері політики, контроль за реалізацією політичної системи.

Найбільш цікавим є стадія відтворення політичної системи, так як саме тут система видозмінюється і оновлюється, змінюються її погляди. Учасники політичних систем також можуть змінювати свої точки зору і погляди.

На кожній стадії здійснюється контроль за тим, як розвивається і функціонує політична система. Цей контроль досягається як за рахунок громадського спостереження, так і за рахунок контроль з боку держави, державних і муніципальних органів. Також встановлюються певні стандарти політичної діяльності, її ведення, порядку проведення виборів. Зокрема, в Російській Федерації основні положення в даній сфері встановлені Конституцією Російської Федерації, а також федеральним законодавством.

Результат конкретного політичного процесу залежить від тих цілей, які ставили перед собою суб’єкти, що вступають в політичні відносини. Він може залежати від сприятливих і несприятливих чинників, що впливають на розвиток окремих явищ. Дані фактори можуть бути як випадковими, як навмисно створеними силами людини. Певний вплив можуть надавати інші фактори, наприклад, сили природи. Взаємодія в рамках політичних процесів відбувається не тільки в рамках однієї держави, а й на міжнародній арені.

Ознаки політичного процесу

Політичний процес складається із сукупності ознак, що характеризують дане явище. Сам термін «процес» був запозичений вченими політологами з кібернетики, де під ним розуміється низка взаємозв’язків, яка веде до певного результату.

Відповідно вже з самого визначення політичного процесу можна виділити деякі його ознаки:

  • Дії суб’єктів відбуваються в сфері політики. Нерідко політичний процес ототожнюється словом «політика», проте ці явища різняться.
  • Участь у політичній діяльності різних суб’єктів. Під суб’єктами тут розуміються політичні партії, об’єднання, громадяни і так далі.
  • Певний порядок дій. Процес складається не з без системних дій людей, а з сукупності дій, які являють собою систему, тобто мають певну основу і регулярно поповнюються.
  • Наявність певної мети. Мета є політичною, так як кожен учасник політичного процесу переслідує конкретну мету в сфері політики. Також можуть порушуватися і інші цілі.
    Використання різних ресурсів. Як ресурси можуть виступати знання, наука, техніка, фінансові кошти, наявність певної ідеології, формування певної громадської думки і так далі.
  • Вплив законодавства на функціонування політики. Так, закони регламентують окремі сфери політики, порядок її ведення.

Таким чином, політичний процес характеризується наявністю різних ознак, що характеризують його як політичне явище. В рамках реалізації будь-якої політичної діяльності в Росії необхідно враховувати, що вся влада ділиться на три гілки: законодавчу, виконавчу, судову. Тому будь-які принципи реалізації влади будується з урахуванням даного поділу, а також система стримувань і противаг даних гілок влади.

Ядром будь-яких політичних процесів є прийняття конкретного політичного рішення, яке може бути прийняте як колективно, так і індивідуально. Дане рішення має певні цілі і завдання, методи і способи їх досягнення. Цілі ставлять лідери партій, визначених державних структур, громадських об’єднань і так далі. Всі вони повинні мати відповідне оформлення.

ПОДІЛИТИСЯ: