Педагогіка

Ставлення школярів до прийомів розумової діяльності

0 коментарів
Розвиток суб'єктної позиції школяра обумовлено як особливостями його власного досвіду, так і специфікою засобів і методів навчання. Однією зі складових когнітивного компонента суб'єктної позиції є ставлення самого школяра до цих...

Способи аналізу рослинного і тваринного організмів третьокласниками

0 коментарів
Які когнітивні новоутворення можна виявити в учнів III класу, більше року вивчають інтегрований курс природознавства для початкових класів? У першу чергу звертає на себе увагу ускладнення способів аналізу біологічних об'єктів....

Уявлення першокласників про рослинні і тваринні організми

0 коментарів
Проаналізуємо уявлення школярів про рослину як про цілісний організм на першому році навчання (19 осіб). Головне, на що звертають увагу діти у функціональному плані, це - рослини «народжуються в землі»,...

Вікові відмінності способів навчальної роботи школярів

0 коментарів
Розглянемо вікову динаміку способів навчальної роботи на прикладі становлення способу структурно-функціонального аналізу рослини як цілісного організму. Насамперед проаналізуймо письмові та усні відповіді учнів на запитання завдань із загального блоку «Рослини»...

Методологічні основи вивчення навчальної роботи

0 коментарів
Однією з найбільш актуальних методологічних проблем природничої освіти в цілому і біологічного, зокрема, є розгляд позиції його суб'єкта в контексті сучасних концепцій природознавства. В даний час в науці чітко виділяються...

Навчальна робота як показник розвитку суб'єкта навчання

0 коментарів
Вивчення процесів вікового розвитку школярів у світлі сучасної інтегративної наукової методології неможливо без розгляду критеріїв цілісності, системності, рівнів організації, саморегуляції і т. Д. А це, у свою чергу, передбачає введення...

Психодидактичні умови формування когнітивних структур

0 коментарів
На основі аналізу відповідей учнів на поставлені нами запитання можна зробити наступні висновки. 1. Між розумінням і інтерпретацією дійсно існує відмінність, і відповіді учнів на нетипові, нестандартні питання підтверджують це....

Виявлення когнітивних структур природничо світорозуміння

0 коментарів
Виявлення когнітивних структур природничо світорозуміння та світогляду школярів (констатуючий експеримент) Метою експериментальної частини дослідження є перевірка наших діагностичних підходів до виявлення і опису змісту і будови репрезентативних структур природничо світорозуміння,...

Понятійна визначеність як умова формування світорозуміння

0 коментарів
Дуже важливою умовою формування природничо світорозуміння школярів є термінологічна визначеність / невизначеність у формулюваннях фізичних понять. К.К.Гомоюнов вказав на такі явища в області середньої, спеціальної та вищої освіти, як неадекватність...

Когнітивна складова в структурі позиції суб'єкта

0 коментарів
Когнітивна складова в структурі позиції суб'єкта навчання при оволодінні фізичними знаннями світоглядного характеру Все, про що ми говорили вище, дає підстави вважати, що вивчення фізики може і повинно здійснюватися учнем...