Педагогіка

Соціалізація - реферат

0 коментарів
Звернемося до філософського енциклопедичного словника, в якому дається таке визначення соціалізації (від лат. Socialis - «суспільний») - процес засвоєння певних правил і норм діяльності та поведінки, які характерні для певної...

Навчання та самовиховання

0 коментарів
Можна дати багато трактувань поняття «навчання». Наприклад, кілька визначень виглядають наступним чином. 1. Навчання - це педагогічний процес, спрямований на організацію активної навчально-пізнавальної діяльності учнів по оволодінню ними певними знаннями,...

Виховання

0 коментарів
Вихованням є процес формування особистості, процес цілеспрямований і систематичний на основі певних відносин до предметів, явищ навколишнього світу, світогляду, поведінки і призначений для підготовки її до активної участі в суспільному,...

Освіта

0 коментарів
Як педагогічний термін слово «освіта» ввів в 1780 р основоположник теорії навчання Іоганн Генріх Песталоцці. Н. І. Новіков в такому ж значенні застосував категорію «освіта» в російській мові. Поняття «освіта»...

Галузі педагогічної науки

0 коментарів
Загальна педагогіка - передбачає дослідження критеріїв, способів і форм освіти. В даному випадку необхідно враховувати загальні вікові ознаки та умови отримання освіти в освітній установі. Розділами загальної педагогіки є теорія...

Завдання і методи педагогіки

0 коментарів
Існують теоретичні та практичні завдання педагогіки, які слід розрізняти. Педагогіка вирішує деякі важливі теоретичні завдання: 1) визначення закономірності процесу навчання, виховання та освіти; 2) вивчення та узагальнення досвіду педагогічної діяльності...

Функції педагогічної науки

0 коментарів
Функції педагогічної науки, безсумнівно, визначено її предметом. Мається на увазі визначення теоретичних і технологічних завдань, поставлених у процесі виявлення принципів і закономірностей педагогічної діяльності. Це теоретична і технологічна функції, які...

Предмет і об'єкт педагогіки

0 коментарів
Предметом педагогіки є особлива функція суспільства - виховання. Але не тільки педагогіка вивчає освіту. Його вивчають інші науки, такі як філософія, соціологія, психологія, економіка і т. Д. Так, наприклад, економіст,...

Педагогіка - наука чи мистецтво

0 коментарів
К. Д. Ушинський в кінці XIX ст., На думку багатьох, не розглядав педагогіку як науку. Насправді він розглядав педагогіку досить докладно. У перших роботах К. Д. Ушинський розглядав питання про...

Розвиток педагогіки в 20 ст.

0 коментарів
У цей період метою виховання стає розвиток особистості. Видатний радянський педагог і письменник А. С. Макаренка (1888-1936) розробив методику трудового виховання, визначив основні принципи створення дитячого колективу, виділив завдання педагогічного...