Управління кар’єрою менеджера

Основні положення теорії кар’єри

Перш, ніж перейти до розкриття необхідності та основних характеристик управління кар’єрою, торкнемося коротко основних положень теорії кар’єри.

По-перше, повноцінна кар’єра – це збалансоване співвідношення, взаємодія процесів внутрішнього розвитку людини і його зовнішнього руху в освоєнні соціального простору. При цьому внутрішній розвиток включає професійне зростання людини як примноження його знань і навичок, зміна його впливу (влади, авторитету) в середовищі, престижу в очах підлеглих або колег, підвищення рівня добробуту. Зовнішнє рух фіксує досягнуті в розвитку результати і супроводжується освоєнням людиною певних ступенів, наприклад, рухом по посадовими позиціями, розрядами кваліфікаційної драбини, статусним рангах, рівням матеріальної винагороди.

По-друге, кар’єра крім процесної має статичну характеристику. У кар’єрному русі важливо як зміст процесу, так і образ результату цього процесу, як зміст розвитку людини в соціальному просторі, так і форма цього розвитку, траєкторія шляху, послідовність займаних людиною позицій в соціальному просторі.

По-третє, оскільки більшу частину соціального життя людина проживає в організаціях, соціальним для нього є організаційне простір, яке, як частина загального соціального простору, характеризується багатомірністю. При цьому, кожна мірність організаційного (кар’єрного) простору утворена окремим вектором можливого розвитку і просування працівника: посадовим, професійним, статусним або монетарних. А кожен з цих кар’єрних векторів, будучи в тій чи іншій мірі формалізований, містить сукупність кар’єрних позицій, послідовність яких і становить кар’єру. Посадовий вектор утворюється посадовими щаблями, професійний – кваліфікаційними розрядами, статусний – статусними рангами, монетарний – рівнями винагороди.

Таким чином, кар’єра являє собою процес професійного, соціального-економічного розвитку людини, виражений в його просуванні по щаблях посад, кваліфікації, статусів, винагороди та фіксується в певній послідовності займаних на цих щаблях позицій. Іншими словами, кар’єра – це розвиток людини і освоєння ним соціального простору (якщо мова йде про Міжорганізаційні кар’єрі) або експансія людини в організаційному просторі конкретного підприємства (якщо розглядається внутриорганизационная кар’єра).

Необхідність в управлінні кар’єрою

 

Необхідність в управлінні кар’єрою обумовлена ​​її важливою роллю в житті людини, діяльності організації, а також у розвитку суспільства в цілому.

Прагнення людини керувати своєю кар’єрою пояснюється тим величезним значенням, яке має кар’єра для його життєдіяльності. Кар’єра виступає в ролі своєрідного контексту трудового життя людини, структурируя його трудовий досвід (до речі істотну частину загального життєвого досвіду) послідовністю певних ступенів, завдяки чому професійне життя бачиться не суцільний незв’язної масою дій і подій, а набуває вигляду розвитку, упорядкованого цими ступенями. У кар’єрі тим самим знаходить вираз дію універсального механізму дегрессіі, яка “робить можливим вища розвиток пластичних форм, фіксуючи, закріплюючи їх активності, охороняючи ніжні комбінації від грубої їхнього середовища … не даючи всього змісту нашого досвіду розплився в безмежності-невизначеності” 2. Включаючи “власні судження працівника про своє трудове майбутнє, очікувані шляхи самовираження і задоволення працею” 3, кар’єра вибудовує шлях людського розвитку, вносячи визначеність в трудове життя, орієнтуючи людини в часі і просторі, роблячи для нього виразним минуле, осмисленим сьогодення і очікуваним майбутнє.

Кар’єра займає важливе місце в структурі потреб сучасної людини, надаючи тим самим вплив на його задоволеність працею і життям в цілому. Успішна кар’єра забезпечує людині матеріальне благополуччя, задоволення його вищих психологічних потреб, таких, як потреба в самореалізації, в повазі і самоповагу, в успіху і влади, потреба в розвитку і розширенні простору долі.

Бажання людини оптимізувати кар’єрний розвиток за допомогою управління пов’язано ще і з особливостями нинішньої ситуації в розвитку російського суспільства. Демократизація сприяє створенню умов для вільного самовизначення, самореалізації кожної людини, самостійного вибору їм шляхів свого руху в соціальній структурі, соціальному просторі суспільства. Але ця свобода породжує конкуренцію, яка ставить перед кожною людиною проблему його конкурентоспроможності, досягнення особистих успіхів на тлі випередження інших.

Організація також зацікавлена ​​в управлінні кар’єрою (КК) свого персоналу і, головним чином, менеджерів. Якщо для людини кар’єра – це розвиток і просування в організаційному просторі, то з точки зору організації – це, перш за все, питання заповнювання, цілісності цього простору, що особливо важливо для професійно-посадовий його складової, тобто організаційної структури. В такому розумінні кар’єри грамотно побудоване управління кар’єрним процесом (УКП) має важливе значення для функціонування і розвитку організації, будучи фактором підвищення ефективності її діяльності, умовою її стійкості і життєздатності підприємства в мінливому середовищі, рушійною силою, механізмом його розвитку.

Управління кар’єрою зачіпає такі важливі проблеми, як задоволеність персоналу роботою в організації і пов’язану з цим продуктивність праці; спадкоємність професійного досвіду і культури корпорації; забезпечення безперебійного і раціонального заміщення ключових посад; адаптивність і маневреність в умовах швидких змін у змісті і поділі праці, в умовах криз; нарешті, воно пов’язане з питаннями внутрішнього збільшення професійного потенціалу і зовнішнього зростання підприємства в середовищі.

Все це тим більше актуально сьогодні, коли ринкова економіка змушує організації самостійно дбати про забезпечення своєї діяльності необхідними людськими ресурсами, визначати цілі, напрями, пріоритети кадрової політики, а глобальна тенденція гуманізації відбивається в зміщенні цінностей, акцентів уваги в бік збільшення ролі людського фактора в розвитку економіки, зростання значення підсистеми управління персоналом в системі управління організацією. У цих умовах на рівні економіки в цілому на перший план виходить управління розвитком людських ресурсів, а на рівні окремого підприємства – управління розвитком кадрів, розвитком ресурсів кожної конкретної людини, управління його просуванням в рамках організації.

Державі також небайдужа доля його громадян, так як ступінь їх задоволеності зростанням і просуванням у праці впливає на зменшення або посилення соціальної напруженості в суспільстві, а професійний потенціал кожного – на динамізм і якість проведення реформ в цілому.

Успішне управління кар’єрою менеджера

 

Перш за все, слід зауважити, що хоча в управлінні кар’єрою зацікавлений і менеджер, і організація, ініціатором повинна виступати організація як носій кар’єрного простору, без якого розвиток людини так і залишиться просто розвитком, що не проявивши в зовнішньому русі, не знайшовши тим самим якості кар’єри. Безумовно, без бажання і готовності людини кар’єра теж не відбудеться, але тим не менше створити мотивацію до кар’єрного росту набагато простіше, ніж кар’єрне простір.

Загальна цілеспрямований вплив на характер протікання і зміст процесу кар’єрного розвитку людини має реалізовуватися за допомогою об’єднання зусиль з управління кар’єрою з боку організації і самоврядуванню кар’єрою з боку людини, а також за сприяння з боку держави.

Одним з головних умов успішного управління кар’єрою з боку організації – а воно в загальному сенсі складається з управління розвитком, відбором і просуванням персоналу в рамках організаційного простору, – повинно бути обов’язкова участь, включення кожного менеджера в управління його кар’єрою, створення в організації атмосфери діалогу. Інакше кажучи, УКП має бути партисипативну.

УКП має бути науково-концептуальним, а значить базуватися на сучасних досягненнях теорії управління, психології (зокрема психології управлінської кар’єри), соціології в області пізнання основних закономірностей, рушійних сил і механізмів, чинників і детермінант кар’єрного розвитку. Кожна з цих наук домоглася істотних результатів у вивченні свого предмета, одного з аспектів кар’єри як об’єкта дослідження, і їх з’єднання може з’явитися міцним теоретичним і методологічним фундаментом для побудови і розвитку концепції управління кар’єрою, яка б дозволила отримати відчутний практичний ефект.

З огляду на складність і багатоаспектність об’єкта управління, УКП має бути комплексним, тобто. Е. Брати до уваги або, у міру можливості, впливати на численні фактори, пов’язані і з особистістю діяча кар’єри (психофізіологічні, психологічні, професійні, соціально-демографічні та ін. Характеристики ), і з його внеорганізаціонной (сім’я, друзі і т. д.) і організаційної (корпоративна культура, стратегія, структура, кадрова політика, відносини з безпосереднім керівником і ін.) складовими мікросередовища, і фактор и макросередовища кар’єрного розвитку (особливості економічної і політичної ситуації в країні, законодавчо-правової та соціокультурного середовища і т. д.).

В рамках комплексного підходу УКП має мобілізовувати рушійні сили кар’єрного розвитку, тобто потреби, цінності та пов’язані з ними мотиви розвитку і просування менеджера, а також сприяти формуванню у менеджера способу траєкторії кар’єри, управлінського шляху.

В поле зору УКП повинні знаходитися і механізми кар’єрного процесу, а саме: механізми розвитку (механізми адаптації, наставництва, послідовного ступеневої сходження, закони діалектики), механізми відбору (оцінки, конкуренції), просування (механізм стратифікації, ротації) і ін.

Серед закономірностей кар’єрного розвитку важливо знати особливості характеру його протікання в залежності від віку менеджера, стажу його роботи в організації або в певній посаді. Знання часової моделі періодизації кар’єри дозволяє не тільки раціонально використовувати періоди підйому людської активності, але і прогнозувати точки і періоди криз. У зв’язку з цим УКП має бути антикризовим, тобто попереджати появу або пом’якшувати перебіг криз, пов’язаних з протиріччям між зрослими можливостями менеджера і вимогами старій посаді, з початком, серединою і кінцем кар’єри, криз загального розвитку людини.

ПОДІЛИТИСЯ: