Що таке планування: визначення

Що таке планування?

Планування – це вид діяльності, пов’язаний з постановкою цілей, завдань і дій в майбутньому. Це одна з основних функцій менеджменту. Планування в найзагальнішому вигляді має на увазі виконання наступних етапів:

  • Постановка цілей і завдань;
  • Складання програми дій;
  • Виявлення необхідних ресурсів і їх джерел;
  • Визначення безпосередніх виконавців і доведення планів до них.

Проблема реалізації

Більшість менеджерів з небажанням займаються систематичним плануванням. Вони більш схильні діяти, ніж сидіти і міркувати про поведінку. Брак часу і завантаженість роботою також ускладнюють для менеджерів ретельне планування. Для багатьох, планування – це нудна і виснажлива робота, яку можна легко і швидко замінити безпосередніми діями.

Одна з проблем, актуальних для підприємців, менеджерів, консультантів і всіх тих, хто на практиці займається вдосконаленням систем управління, це проблема невідповідності стратегії компанії і механізму її реалізації, тобто стратегічного розриву. Сьогодні розроблено досить велику кількість технологій подолання даного розриву. Так, Майкл Ковен в своїй книзі «Стратегічний розрив: Технології втілення корпоративної стратегії в життя» описує багатоетапний процес ефективної реалізації стратегії шляхом інтеграції кращих прийомів управління ефективністю бізнесу (BPM) з новітніми інформаційними технологіями. Технологія BSC (The Balanced Scorecard) має на увазі створення такого механізму управління підприємством, при якому стратегічні показники ефективності його діяльності будуть з’єднані через систему причинно-наслідкових зв’язків зі стратегічними ініціативами і конкретними заходами щодо виконання цієї стратегії.

ІТ-підтримка планування

Число програмних продуктів для підтримки всього циклу корпоративного управління, включаючи планування, на російському ринку швидко зростає. Раз у раз з’являються нові системи вітчизняних розробників, локалізуються закордонні продукти. На вирішення цих же завдань претендують і так звані КІС, (корпоративні інформаційні системи), «бум» яких почався дещо раніше.

Роль планування в управлінському процесі

Організація в процесі планування визначає свої дії на певний часовий проміжок, характер дій та їх послідовність. Між процесом управління і плануванням існує жорстка взаємозв’язок і взаємозалежність. Управління покликане досягати цілей, поставлених плануванням, і тримати цей процес під постійним контролем.

У загальних рисах плануванням забезпечується:

  • Точне формулювання цілей організації, установи, підприємства;
  • Ранжування завдань і складання послідовності дій по їх вирішенню.

Рівні планування

Планування в організації має кілька обов’язкових рівнів.

Стратегічне планування

Перший рівень. Його завдання: сформувати довгострокові цілі, намалювати перспективи, до яких організації слід прагнути. Цього неможливо досягти без визначення організацією власної місії. Коли організація говорить про місію, їй доводиться дати собі звіт про сенс її існування, наскільки вона необхідна в даному суспільстві, і яку користь може принести її діяльність.

Зазвичай формулювання місії проводиться в термінах бізнес-досягнень, положення на локальному специфічному ринку, або відносин з основними споживачами, клієнтурою. Відповідно, стратегічні цілі вказують, чого саме організація прагне досягти в глобальному масштабі.

Стратегічне планування не дуже докладно зупиняється на деталях. Його основне завдання – в загальних рисах намітити шлях до бажаного результату. Організація, розуміючи динамічний характер що відбуваються в суспільстві процесів, повинна мати деякою набір стратегій, з яких одна буде базовою, інші ж реалізуються в разі конкретних, не завжди бажаних, ситуацій. Стратегічне планування повинно поставити кордону ймовірного простору реалізації основної діяльності, простору конкретного бізнес-планування, і базу для планування повсякденного (оперативного).

Бізнес планування

Другий рівень. Воно пов’язує діяльність по досягненню конкретних результатів з підключаються ресурсами.

В першу чергу наголос робиться на грамотне використання фінансових ресурсів, але водночас дається оцінка і планується використання ресурсів людських, інформаційних, інтелектуальних, статусних.

Бізнес-планування показує, наскільки реально досяжний намічений рівень результатів. Позитивна роль бізнес-планування полягає також в доданні планам організації систематичного вигляду, перетворення загальних ідей в чіткі показники певного виду.

Оперативне планування

Третій рівень. Тут здійснюється перехід від узагальненого бачення місії та заданих перспектив на рівень вирішення повсякденних завдань. Оперативне планування повністю ґрунтується на конкретиці: дії, їх обсяг, процедури, нормування, визначення термінів, обсяг реальних витрат.

Показники даного рівня планування повністю вимірні, тому найлегше піддаються контролю. Оперативне планування активно включає людський фактор в процедуру управління діяльності організації. Повсякденне планування орієнтується на короткочасні терміни. Передбачаються опорні точки для аналізу поточних результатів проходження оперативним планом. На підставі результатів аналізу при необхідності проводиться коригування планів, внесення доповнень або змін.

Порівняння оперативних планів організації, аналізів їх виконання за певний часовий період, може дати реальну картину процесу управління її діяльністю.

ПОДІЛИТИСЯ: