Характеристика клітинних організмів, їх класифікація по наявності ядра в клітині

Клітинні організми переважають над неклітинні і мають складну класифікацію. При вивченні будови клітини було виявлено, що більшість клітинних форм організмів у складі клітин обов’язково містить особливий органоид – ядро. Однак у клітинах деяких організмів ядро відсутня. Тому клітинні організми поділяють на дві великі групи – ядерні (або еукаріоти) і без’ядерні (або прокаріоти). У даному підрозділі розглянемо прокаріоти.

Прокаріотами (без’ядерними) називають організми, клітини яких не мають окремо сформованого ядра.

До без’ядерною організмів ставляться бактерії і синьо-зелені водорості, які утворюють царство дробянки, що входить до надцарство доядерних, або Прокаріоти. У практичному відношенні найбільше значення мають бактерії.

Тіло бактерій складається з однієї клітини різної форми, яка має оболонку і цитоплазму. Яскраво виражені органели відсутні; в клітині міститься одна молекула ДНК; вона замкнута в кільце, місце її знаходження в цитоплазмі називається нуклеоидом.

За формою клітини бактерії поділяють на коки (кулясті), бацили (палочкообразниє), вібріони (дугоподібно вигнуті), спірили (вигнуті у формі спіралі).

Бактерії розмножуються звичайним поділом (в сприятливих умовах кожний розподіл здійснюється за 20-30 хвилин). При настанні несприятливих умов клітина бактерії перетворюється на спору, яка має високу стійкість до впливу різних факторів – температури, вологості, радіації. Потрапляючи в сприятливі умови, спори набухають, їх оболонки розриваються і бактеріальні клітини стають життєво активними.

По відношенню до кисню розрізняють анаеробні (живуть в середовищах, де немає молекулярного кисню) і аеробні (для їх життя необхідний О2), існують також бактерії, які можуть жити і в аеробній, і в анаеробної середовищі.

Більшість бактерій відносяться до гетеротрофів (для їх життєдіяльності необхідні органічні речовини, які є джерелом і енергії, і матеріалу для синтезу власних органічних речовин). Частина бактерій є паразитами, а частина – сапрофіти (харчуються мертвими органічними речовинами). Бактерії-паразити є консументами, а бактерії-сапрофіти – редуцентамі. Невелика частина бактерій відноситься до автотрофів (вони синтезують органічні речовини з неорганічних, використовуючи енергію реакцій окиснення різних неорганічних речовин – сірководню, азоту і т. д.). Ці бактерії є хемосинтетиками, наприклад серобактерии, азотобактер та ін Є серед бактерій і фотосинтетики, які використовують сонячну енергію.

Біологічна роль бактерій дуже велика. Вони збагачують грунт азотом (азотфиксирующие бактерії). Бактерії-сапрофіти перетворюють органічні речовини в неорганічні, будучи ланкою у кругообігу речовин у природі. Бактерії-паразити викликають захворювання людини та інших організмів (холерні вібріони, дизентерійні палички і т. д.). У природі ці бактерії викликають різні епідемії, що може призвести до загибелі великої кількості людей. Для боротьби з цими бактеріями використовують методи профілактики, дезінфекції та лікування різними лікарськими препаратами. Велике значення має дотримання правил особистої та громадської гігієни.

ПОДІЛИТИСЯ: