Математика

Похідна функції. Зміст похідної функції

0 коментарів

 Нехай у = f(x) є неперервною функцією аргументу х, і вона визначена на проміжку (а, b), а х – є випадково вибраною точкою цього проміжку. Надамо аргументу х приріст Δх...

Пропорція

0 коментарів

 Оскільки 3,6 : 0,9 = 4 і 1,2 : 0,3 = 4, то вірно рівність 3,6 : 0,9 = 1,2 : 0,3, яке називають пропорцією (від лат. ргороrtio — «сумірність»).

...

Система нерівностей

0 коментарів

 Системою нерівностей прийнято називати будь-яку сукупність двох або більше нерівностей, що містять невідому величину.

Наочно цю формулювання ілюструють, наприклад, такі системи нерівностей:

 

 

Вирішити систему нерівностей -...

Рішення нерівності

0 коментарів

 Рішенням нерівності називають величину змінної, яке перетворює його в правильне числове нерівність.

Так, для нерівності 12 + 4у > 44 будь-яке з чисел 10,5; 16; 9,8 виступає рішенням, а число...

Поняття нерівності

0 коментарів

 Якщо різниця чисел дорівнює нулю, то ці числа рівні. (а - b = 0).

Якщо числа а і b не дорівнюють один одному, то по результату різниці а - b...

Цілі раціональні нерівності

0 коментарів

 Цілі раціональні нерівності – різновид раціональних нерівностей в яких відсутня операція ділення на вираз, що містить змінну. Наприклад: 2z5+ 3z2+ 7z – 5 > 0.

Далі розглянуто послідовність вирішення цілого...

Рішення раціональних нерівностей

0 коментарів

 Вирішити раціональне нерівність, як і будь-яка інша, означає знайти всі його рішення.

При їх вирішенні необхідно розуміти різницю між рішення рівнянь і нерівностей. Коли вирішують рівняння, то отримують одне, два,...

Метод інтервалів

0 коментарів

 Для використання методу інтервалів, спочатку потрібно здійснити перетворення нерівності так, щоб в правій його частині вийшов нуль, а ліва являла собою добуток групи множників або дріб, чисельник і знаменник якої...

Раціональні нерівності

0 коментарів

 Раціональні нерівності – це нерівності типу h (x)> g(x), де h, g увазі раціональні вирази.

Під раціональними виразами прийнято розуміти такі алгебраїчні вирази, які складаються з чисел, змінної x з...

Логарифмічні нерівності

0 коментарів

 При розв'язуванні логарифмічних нерівностей за основу беремо властивості логарифмічних функцій. А саме те, що функція у=logax при а > 1 буде монотонно зростаючою, а при 0 < а< 1 -...