Математика

Метод інтервалів

0 коментарів

 Для використання методу інтервалів, спочатку потрібно здійснити перетворення нерівності так, щоб в правій його частині вийшов нуль, а ліва являла собою добуток групи множників або дріб, чисельник і знаменник якої...

Раціональні нерівності

0 коментарів

 Раціональні нерівності – це нерівності типу h (x)> g(x), де h, g увазі раціональні вирази.

Під раціональними виразами прийнято розуміти такі алгебраїчні вирази, які складаються з чисел, змінної x з...

Логарифмічні нерівності

0 коментарів

 При розв'язуванні логарифмічних нерівностей за основу беремо властивості логарифмічних функцій. А саме те, що функція у=logax при а > 1 буде монотонно зростаючою, а при 0 < а< 1 -...

Квадратні нерівності

0 коментарів

 Квадратними нерівностей позначають нерівності типу

 

ax2+bx+c> 0,ax2+bx+c< 0,ax2+bx + c>0, ax2+bx + c<0,

 

де a, b і с - числа і і а ≠ 0.

 

Квадратні нерівності...

Ірраціональні нерівності

0 коментарів

 Ірраціональним нерівністю прийнято вважати таку нерівність, які включають невизначені величини або деякі функції невизначених значень під знаком кореня (радикала).

Для знаходження результатів ірраціональних нерівностей знайшла широке застосування аналогічна схема виконання...

Елементи множини

0 коментарів

 Концепція безлічі чисел виступає одним з основоположних невизначуваних положень математики. Під множиною розуміють спільність (група, клас, сімейство...) відомих об'єктів, пов'язаних який-небудь характерною рисою. Наприклад, можна розглядати безліч учнів школи, множин...

Основні способи розв'язання логарифмічних рівнянь

0 коментарів

 Логарифмічними рівнянням називають рівняння, в якому представлені невідомі величини під знаком логарифма.

Рівняння типу log2x=5 або log3(x-1)=0 –логарифмічні.

Логарифмічні рівняння, так само як і показові, відносяться до трансцендентним.

Найпростішим логарифмічним...

Натуральний логарифм

0 коментарів

 За основу логарифмів нерідко беруть цифру е = 2,718281828. Логарифми за цією підставою називають натуральним. При проведенні обчислень з натуральними логарифмами загальноприйнято оперувати знаком ln, а не log; при цьому...

Десятковий логарифм

0 коментарів

 За основу логарифмів нерідко беруть цифру десять. Логарифмів чисел за основою десять іменують десятковими. При проведенні обчислень з десятковим логарифмом загальноприйнято оперувати знаком lg, а не log; при цьому число...

Логарифм: визначення

0 коментарів

 Логарифмом (від грецького λόγος - «слово», «ставлення» і ἀριθμός - «число») числа b по підставі a ( logα b) називається таке число c, b=ac, тобто записи logα b=c і b=ac...