Інформатика

Безперервна і дискретна інформація

0 коментарів
Щоб повідомлення було передано від джерела до одержувача, необхідна деяка матеріальна субстанція - носій інформації. Повідомлення, що передається за допомогою носія, назвемо сигналом. У загальному випадку, сигнал - це змінюється...

Різні рівні уявлень про інформацію

0 коментарів
Поняття «інформація» є одним з фундаментальних в сучасній науці взагалі і базовим для досліджуваної нами інформатики. Інформацію поряд з речовиною та енергією розглядають в якості найважливішої сутності світу, в якому...

Теоретичні основи інформатики

0 коментарів
1. Поняття інформації. Інформатика, предмет інформатики. Безперервна і дискретна інформація. Зберігання, передача та обробка інформації. Вимірювання інформації, одиниці виміру інформації. 2. Системи числення. Переклад чисел з десяткової в двійкову, вісімкову...

Проблема інформаційної безпеки

0 коментарів
У міру просування до інформаційного суспільства все більш гострою стає проблема захисту права особистості, суспільства і держави на конфіденційність (т. Е. Таємність) певних видів інформації. Вже сьогодні в країнах, в...

Інформаційне суспільство

0 коментарів
В історії людства кілька разів відбувалися настільки радикальні зміни в інформаційній області, що їх можна назвати інформаційними революціями. Перша інформаційна революція пов'язана з винаходом писемності. Писемність створила можливість для накопичення...

Інформаційні ресурси

0 коментарів
Традиційними видами суспільних ресурсів є матеріальні, сировинні (природні), енергетичні, трудові, фінансові ресурси. На додаток до цього, одним з найважливіших видів ресурсів сучасного суспільства є інформаційні ресурси. З часом значимість інформаційних...

Моделі оптимального планування

0 коментарів
Проблема, до обговорення якої ми тепер переходимо, називається оптимальним плануванням. Об'єктами планування можуть бути самі різні системи: діяльність окремого підприємства, галузі промисловості або сільського господарства, регіону, нарешті держави. Постановка завдання...

Моделювання кореляційних залежностей

0 коментарів
Регресійні математичні моделі будуються в тих випадках, коли відомо, що залежність між двома факторами існує і потрібно отримати її математичний опис. А зараз ми розглянемо завдання іншого роду. Нехай важливою...

Моделі статистичного прогнозування

0 коментарів
Розглянемо спосіб знаходження залежності частоти захворюваності мешканців міста бронхіальною астмою від якості повітря (третій приклад з сформульованих на початку попереднього параграфа). Будь-якій людині зрозуміло, що така залежність існує. Очевидно, чим...

Моделювання залежностей між величинами

0 коментарів
Зміст даного розділу підручника пов'язано з комп'ютерним математичним моделюванням. Застосування математичного моделювання постійно вимагає врахування залежностей одних величин від інших. Наведемо приклади таких залежностей: 1) час падіння тіла на землю...