Константа дисоціації

Речовини, розчини яких проводять електричний струм, називаються електролітами. Залежно від ступеня дисоціації розрізняють слабкі і сильні електроліти. Ступінь дисоціації – це величина, що показує стан рівноваги в реакції.

Константа дисоціації

До сильних електролітів належать сильні кислоти, луги і солі. Вони розчиняються повністю, швидко розщеплюючись на іони. У цьому випадку реакція дисоціації необоротна.

Слабкі електроліти практично не розпадаються на іони при електролітично їдисоціації. До них відносяться слабкі кислоти, погано розчинні солі і підстави. Дисоціація слабких електролітів оборотна.

Ступінь дисоціації показує відношення розпалися молекул до загальної кількості молекул електроліту. Ступінь дисоціації слабких електролітів залежить від константи рівноваги дисоціації. Чим вище значення константи дисоціації, тим сильніше електроліт розщеплюється на іони, тобто вище ступінь дисоціації.

Схематично велектролітичні дисоціацію слабких електролітів можна виразити рівнянням:

КА ↔ К + + А-,

де:

  • КА – початкова з’єднання;
  • До + – катіон;
  • А- – аніон.

Константа рівноваги такої реакції виглядає наступним чином:

К = [К +] [А -] / [КА],

де:

  • [До +] – концентрація катіонів;
  • [А-] – концентрація аніонів;
  • [КА] – концентрація початкового з’єднання.

Ступінь дисоціації зменшується при збільшенні концентрації електроліту. Чим більше речовини змішується з водою, тим повільніше відбувається дисоціація.

Гідроліз

Реакція речовини і води, при якій виникає нове з’єднання, називається гідролізом. Завдяки взаємодії іонів речовин з молекулами води утворюється слабкий електроліт.

Гідролізу піддаються органічні речовини (реакція необоротна) і неорганічні солі (реакція оборотна). Як проходить гідроліз солей описано таблиці.

Вид Гідроліз Приклади
Сіль, утворена слабкою основою і сильною кислотою По катіону

FeCl2 + H2O ↔ Fe(OH)Cl + HCl:

Fe2+ + 2Cl + H+ + OH ↔ FeOH+ + 2Cl + H+

Сіль, утворена сильною основою і слабкою кислотою По аніону

Na2CO3 + H2O ↔ NaHCO3 + NaOH:

2Na+ + CO32- + H2O ↔ 2Na++ HCO3 + OH

Сіль, утворена слабкою основою і слабкою кислотою По катіону і аніону

ZnS + 2HOH → Zn(OH)2↓ + H2S↑:

Zn2+ + S2- + 2HOH → Zn(OH)2↓ + H2S↑

Гідроліз солі, утвореної сильною основою і сильною кислотою, не йде.

Гідроліз характеризується двома взаємопов’язаними поняттями:

  • ступенем – відношенням кількості солі, що зазнала гідролізу (Сгідр), до загальної концентрації солі (Сзаг);
  • константою – рівновагою гідролітичної реакції.

Ступінь гідролізу можна виразити формулою:

α = (Сгідр / Сзаг) · 100%

Константа дисоціації гідролізу вказує на здатність солі до гідролізу.

Ступінь гідролізу залежить від сили кислот або основ, що утворюють сіль. Чим слабкіше кислота або підстава, тим вище ступінь гідролізу солі.

Що ми дізналися?

Взаємодія кислот і підстав з водою називається реакцією дисоціації. Вона характеризується ступенем і константою дисоціації. Ступінь – частка розпалися молекул до загальної кількості молекул речовини. Константа відображає ступінь рівноваги реакції дисоціації. Взаємодія солі і води з утворенням нових з’єднань називається гідролізом. Ця реакція також характеризується ступенем і константою.

ПОДІЛИТИСЯ: