Статистика природних ресурсів

Основні поняття статистики природних ресурсів

Природні ресурси – це складова частина економічного потенціалу держави, яка багато в чому визначає його місце в світовому розподілі праці. У зв’язку з розширенням виробництва зростає роль природних ресурсів в економічній системі країни, що одночасно веде до поступового їх виснаження.

Об’єктами статистичного дослідження є природні ресурси. Предмет вивчення – це кількісна характеристика наявності, структури і використання всіх елементів природних ресурсів.

Основні завдання статистики природних ресурсів полягають у наступному:

 • У характеристиці наявності, якісного боку, а також розміщення всіх складових природних ресурсів і їх вартісній оцінці;
 • У визначенні обсягу запасів природних ресурсів і визначенні можливостей їх включення в економічний оборот;
 • Оцінці ефективності заходів з охорони природи;
 • Оцінці втрат ресурсів навколишнього середовища при їх використанні.

З економічної точки зору продукти навколишнього середовища мають цінність тільки в тих випадках, коли їх можна використовувати для виробничих і рекреаційних цілей. Призначенням навколишнього середовища в даному випадку є надання необхідних ресурсів для їх економічного застосування. Таким чином метою обліку є контроль експлуатації природних ресурсів і прийняття відповідних заходів щодо збереження або ж відновлення їхніх потенційних функцій виробничого характеру.

З екологічної позиції економіка є частиною системи екологічної статистики, або ж однією з природних сукупностей. При проведенні комплексного еколого-економічного обліку стає можливим забезпечення контролю за впливом виробничої діяльності на якісне і кількісне стан природних ресурсів для виявлення найбільш оптимальних та безпечних в екологічному плані взаємин навколишнього середовища і людської діяльності.

Класифікація природних ресурсів

Природні ресурси можна класифікувати за такими ознаками:

 • За типами (лісові, водні, мінеральні та ін.);
 • За призначенням;
 • По регіонах;
 • За розвіданістю.

Також природні ресурси поділяються на поновлювані і непоновлювані.

Укрупнення класифікація природних ресурсів містить наступні групи:

 • Земельний фонд;
 • Багатство надр;
 • Лісові ресурси;
 • Водні ресурси;
 • Повітряні ресурси;
 • Гідроенергетичні ресурси.

Охарактеризуємо кожну з перерахованих груп.

Земельним фондом є загальна площа територій окремих землекористувачів або ж адміністративних одиниць. Державна статистика природних ресурсів при вивченні земельного фонду аналізує сушу разом з внутрішніми водами, острівні території, окраїнні води внутрішнього типу, закріплені за конкретними користувачами.

Всі відомості про правовий, господарському та природному положенні земельних територій складають земельний кадастр.

Земельний фонд по господарському і цільовому призначенню підрозділяється на наступні категорії:

 • Земля сільськогосподарського призначення;
 • Земля населеного пункту;
 • Земля промисловості, транспортної сфери, курортного призначення, землі заповідників;
 • Земля несільськогосподарського призначення;
 • Земля, надана організаціям для здійснення ними своїх специфічних функцій;
 • Земля лісового фонду держави;
 • Земля водного фонду держави;
 • Земля державного запасу.

До категорії «багатство надр» відносяться всі корисні копалини органічного та неорганічного походження. Статистичні дослідження корисних копалин проводяться в області розміщення, складу і розмірів запасів корисних копалин.

Лісовими ресурсами є землі, які покриті лісами, а також призначені для лісового господарства. Статистика лісових ресурсів аналізує розподіл площ лісового фонду із земельних категоріям, породам, категорій захисності.

До водних ресурсів належать запаси вод на поверхні і під землею, а також запаси інших водних об’єктів. Статистика в даній області відображає забезпеченість водою різних районів, характер водоспоживання і використання вод.

Повітряні ресурси – це важливий компонент навколишнього середовища. Статистичне дослідження поточного стану і охорони повітря являє собою новий статистичний розділ природних ресурсів. Його завданням є аналіз впливу людської діяльності на атмосферу.

На відміну від інших природних ресурсів гідроенергетичні ресурси відносяться до безперервно поновлюваним. Наша країна знаходиться на одному з перших місць по освоєним гідроенергетичним ресурсів. Для визначення потенційної енергії водних потоків необхідно обчислити кількість води, що протікає в потоці і висоту її падіння до гирла.

Показники статистики природних ресурсів

У статистичному вивченні природних ресурсів використовуються такі показники:

 • Наявність, використання, забруднення та охорона природних ресурсів і всіх їх компонентів;
 • Стан природно-ресурсного потенціалу;
 • Якість компонентів довкілля та зміни в ній;
 • Ступінь впливу на природні ресурси різної виробничої діяльності: ефективність проведених заходів щодо нейтралізації негативного впливу на навколишній світ, ефективність утилізації побутових і промислових відходів та ін.

Велика частина всіх статистичних показників природних ресурсів обчислюється в натуральному і умовно-натурально вираженні.

При характеристиці якості середовища застосовуються показники поширеності та чисельності джерел забруднення. Оцінюють якість середовища за допомогою середніх і відносних показників рівня якості, показників разової і середньодобової концентрації забруднюючих речовин та ін.

Статистика природних ресурсів включає в себе комплексні показники, що характеризують загальний стан навколишнього світу, наявність природних ресурсів і їх якість, вплив людини на природне середовище. Всі отримані дані застосовуються при управлінні природоохоронною діяльністю.

ПОДІЛИТИСЯ: