Симетрія і асиметрія розміщення продуктивних сил

Даний параграф написаний з використанням матеріалів монографії: Євченко А. В., Железняков С. С. Регулювання територіальної соціально-економічної асиметрії в регіоні. Курськ: Изд-во КурскГТУ, 2004.

Велика імперія, як і великий пиріг, починає кришитися з країв.
Б. Франклін

Справедливість або несправедливість економічної та соціальної організації суспільства в територіальному аспекті може бути оцінена з двох точок зору. По-перше, з точки зору відповідності соціальної забезпеченості території її економічним потенціалом і економічним зусиллям. Відсутність такої відповідності може бути визнано несправедливим. Той, хто більше заробляє, повинен мати більше благ. По-друге, з точки зору величини територіального розшарування суспільства. Відсутність такого або велика диференціація суспільства за територіальною ознакою також можуть бути визнані несправедливими.
З метою своєчасного виявлення подібних відхилень слід регулярно проводити моніторинг та діагностику відповідності рівнів економічного і соціального розвитку територій. Подібний аналіз може мати певне значення і для оцінки системи територіального управління адміністративними районами регіону. Оцінка рівня соціального та економічного становища територій може бути використана також для обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення бюджетної та інвестиційної політики. Наявність факту розшарування суспільства в територіальному аспекті актуалізує необхідність створення адекватної системи управління нерівністю територій, що дозволяє, з одного боку, задіяти мотиваційно-стимулюючі механізми і тим самим не допустити “зрівнялівки”, а з іншого – виключити соціальні вибухи в суспільстві і певною мірою вирішити проблему соціальної справедливості. Важлива проблема, яка постає перед органами регіонального управління в зв’язку з цим, полягає в необхідності розробки технології кількісного визначення досягнутих територіями (районами) рівнів економічного і соціального розвитку. Асиметрія є категорією симетрії і трактується як її порушення. Поруч економістів пропонується розглядати асиметрію як відхилення (або відмінність) властивостей і параметрів певного об’єкта (об’єктів) від якогось стандарту, норми, нормального або типового стану властивостей і параметрів для подібного роду систем. Норма або стандарт виступають в даному випадку в якості одиниці шкали вимірювання асиметрії.
Норми або стандарти можуть бути двох типів: перший дозволяє характеризувати тільки якісні властивості об’єкта, другий – вимірювати кількісні параметри. У якості подібних стандартів можна розглядати такі параметри, як прожитковий мінімум, споживчий кошик і т.п. Отже, відхилення від цих значень в ту чи іншу сторону покажуть ступінь асиметричності даного параметра з того чи іншого регіону. Сукупність усіх подібних відхилень і буде характеризувати економічну асиметрію в регіональному аспекті, тобто стійкі в часі і просторі розриви в рівні економічного розвитку регіонів. У загальному випадку асиметрія пов’язана з регіональними (місцевими) поділами на сильних – слабких, донорів – реципієнтів, лідерів – аутсайдерів та ін.
Прикладом стандарту, що має кількісну визначеність, може служити діюча в Росії практика організації загального шкільної освіти. Згідно затвердженим положенням число змін у звичайній загальноосвітній школі не може бути більше двох, а нормою вважається її однозмінній робота.
Стандарти і норми можуть мати як загальноросійську, так і регіональну специфікацію, визначальну їх статус і масштаби дії. Так, оплата праці в бюджетній сфері, регульована єдиною системою тарифікації на всій території Росії, диференціюється по регіонах країни за допомогою спеціальних коефіцієнтів, що враховують природно-кліматичні та інші фактори формування умов праці та життя населення цих регіонів. Мінімальна тарифна ставка разом із встановленими державою надбавками визначає нижню межу оплати праці в регіонах для різних видів професій. Відзначимо, що прагнення ряду суб’єктів РФ мати статус “північної” території є прикладом вирішення проблеми виправлення існуючої асиметрії в соціальній сфері між територіями, розташованими в близьких за природно-кліматичних умов проживання географічних зонах. Найбільш підходящим прикладом застосування на практиці соціальних стандартів, що мають кількісну форму вираження, є категорія “прожитковий мінімум”.
Зростаюча асиметрія економічних і соціальних умов, а також небезпека автаркії і протекціонізму представляють реальну загрозу для національної безпеки. Чи варто ділитися благами з сусідами, коли кругом криза? Основною умовою існування демократичної держави (федеративного або унітарного) є збереження капіталу. У разі появи замкнутих і ізольованих економічних просторів на рівні регіону або окремого міста питання буде стояти не про асиметричності, а про збереження державності, оскільки тоді окремі території перестануть підкорятися загальним правилам.
Найбільш важливим у розвитку вільного демократичного і сучасного суспільства є вільний доступ усіх громадян до основних товарів і послуг. Проблема полягає не у вирівнюванні положення регіонів, а у вирівнюванні рівня доступу всіх громадян, незалежно від місця їх проживання до життєво необхідних благ. Люди будуть лояльні по відношенню до держави і різним рівням державної влади лише в тому випадку, якщо відчують, що їх права захищаються однаково без урахування належності до певних верств і місць проживання.
Справедливість не досягається забезпеченням тотального рівності і одноманітності. Справедливість означає, що влада на всіх рівнях (не тільки федеральному, але регіональному та місцевому) бере на себе обов’язки гармонізації суспільних відносин і ліквідації крайніх форм бідності та соціальної нерівності. Однак оцінка реального стану справ не може не враховувати рівня життя індивіда або сім’ї. Захист рівності прав та обов’язків кожного громадянина Росії в багатьох випадках важливіше, ніж дискусії про регіональні відмінності. Середньостатистичні показники по регіонах можуть дати помилкове уявлення про те, що люди, які проживають у так званих регіонах-донорах, знаходяться в кращому становищі, ніж їхні співвітчизники з дотаційних регіонів. Тим часом відмінності між сільською місцевістю і малими містами, з одного боку, і індустріальним центром, з іншого, стрімко зростають. Такий внутрішній “перепад” в рівні життя характерний для всіх суб’єктів РФ.
Нові тенденції в російському регіональному розвитку пов’язані з проблемами ринкової економіки та демократії, а також зі специфікою простору і державності. Вимірюється в різних областях і оцінювана в динаміці асиметрія може бути циклічним процесом, викликаним підйомом і кризою. Крім того, на неї можуть впливати фактори зміни обираних критеріїв та індикаторів.
Асиметричність відносин суб’єктів Федерації з федеральним центром Росії є чинником, який неможливо ігнорувати. Єдність і стабільність держави досягаються не шляхом уніфікації та механічної підгонки всіх під єдиний стандарт, а, навпаки, через врахування особливостей і запитів кожного суб’єкта. Міцність федерації визначається не симметричностью відносин, а тим, що кожен може знайти в особі федерального центру підтримку власних інтересів, звичайно, не на шкоду інтересам інших суб’єктів. На думку Р. С. Хакимова, саме асиметричність вносить стабільність у політичне життя Росії, бо вона дозволяє врахувати різноманітність інтересів народів і суб’єктів Федерації.
Немає нічого неминучого у російському різноманітності і асиметрії. Вони можуть змінюватися в будь-якому напрямку (розходитися або зближуватися), поєднуватися з ростом або пониженням рівня життя, прогресом або регресом. Такі тенденції, явно мали місце в минулому і сьогоденні нашої країни, також припустимі і в майбутньому. Крім того, місцева асиметрія може перевищити міжрегіональну.
У методологічному плані виділяються два типи асиметрії: якісна і кількісна.
Кількісна асиметрія оцінюється за допомогою параметрів (характеристик) регіональних ситуацій, які можуть бути коректно виражені сукупністю чисельних значень і (або) їх інтегральною величиною. Якісна асиметрія оцінюється на основі стійких уявлень про регіональний “благо” або регіональних “цінностях”, порівняння з якими дозволяє визначати ступінь (“норма”, “краще”, “гірше” тощо) наближення або відхилення від аксіологічного критерію. Якісні та кількісні оцінки доповнюють один одного, причому тільки наявність перших дозволяє осмислити весь спектр приватних кількісних характеристик кожної регіональної ситуації і проблеми як щось цілісне.
Регіональна асиметрія є політико-правова і соціально-економічна категорія, що відображає стійкі в часі відхилення властивостей і параметрів регіональних систем від їх критеріальних значень.
Існування жорсткого зв’язку між соціальною та економічною сферами виробництва, більш того, наявність тісного фінансової залежності першої від другої, а також експериментальні розрахунки показують, що застосування суто соціального підходу до виявлення асиметрії в регіональному розвитку виявляється недостатнім для найбільш повного розкриття змісту цього поняття. У зв’язку з цим необхідно розкрити категорії соціальної та соціально-економічної асиметрії.
Соціальна асиметрія – це стійкі розриви (або відхилення) у часі і просторі в параметрах регіональних соціальних систем щодо деяких заданих стандартів (значень) у федеральному чи регіональному розрізі незалежно від рівня економічного розвитку порівнюваних регіонів. Очевидно, що в даному визначенні фіксується лише результат і не відображається зв’язок з причинами, що зумовили його виникнення. Для встановлення соціальної асиметрії з урахуванням економічного стану регіональної системи, від якого безпосередньо залежить досягнення тих чи інших соціальних стандартів та умов розвитку, необхідний аналіз категорії “соціально-економічна асиметрія”.
Соціально-економічна асиметрія – це стійкі розриви (або відхилення) у часі і просторі в умовах та результати розвитку об’єктів соціальної сфери в регіонах щодо законодавчо або нормативно встановленої системи соціальних стандартів (або певних розрахунковим шляхом), що мають наукове обгрунтування, і рівня економічного розвитку регіонів . Скорочення цих розривів забезпечує вирівнювання умов для більш повної реалізації конституційних прав громадян в задоволенні соціальних потреб, а в довгостроковому плані сприяє розвитку країни в цілому.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Річки Євразії