Науки про народи і населення світу

У жовтні 1999 р ООН було зафіксовано народження шестимільярдного людини. В даний час на Землі проживає вже більше 6,5 млрд. Чоловік. Протягом другої половини XX в. чисельність населення планети зростала швидкими темпами. На рубежі III тисячоліття це стало глобальної демографічної проблемою, що впливає на рівень і тенденції розвитку світової економіки, масштаби природокористування, стійкість природно-територіальних систем.
Незважаючи на разючу численність і різноманітність народів світу, їх расові, мовні, релігійні, політичні та інші відмінності, є багато загальних, історично сформованих реалій, які об’єднують людей, – видові антропологічні риси, сім’я, житло, побут, їжа, мораль, культурні традиції та багато іншого, що сформувалося в ході історичного освоєння людиною різних природних ландшафтів. Навіть мови і релігії народів світу мають багато спільних та подібних елементів. З одного боку, природні умови, а з іншого – саме людське суспільство, соціум створюють все нові риси схожості та відмінностей між людьми.
Проблемами антропології та народонаселення займається цілий ряд наук. Серед наук про населення світу антропологічне країнознавство займається виявленням особливостей просторового розподілу різних рас і народів по континентах і країнах світу, визначенням антропологічних рис і расових ознак населення країн і регіонів. Кожна людина зокрема неповторний і індивідуальний, але є зовнішні якісні та кількісні критерії, що характеризують морфологічні видові риси людини, що дозволяють типізувати деякі спільності людей, що відрізняються від інших спільнот. Такі критерії називаються антропологічними. Отже, антропологічне країнознавство дозволяє зрозуміти особливості розселення, освоєння ландшафтів і формування укладу життя самих різних народів, побачити природні та соціально-економічні причини тих чи інших відмінностей у зовнішніх рисах, соціальній поведінці, побут і звичаї різних племен і народів.
Антропологія (від грец. Antropos – людина і logos – слово, вчення) – наука про походження і еволюцію людини, про освіту людських рас і нормальні варіації фізичної будови (морфології) людини. Ця наука забезпечує наукове обгрунтування для з’ясування ключових аспектів сучасного світу. Вона вивчає історію формування морфологічних відмінностей в людському вигляді і знаходить пояснення особливостям поширення по Землі народів, що мають різну зовнішність, говорять на незрозумілих один одному мовами і живуть в різних умовах.
Сучасна антропологія – міждисциплінарна область знання, пов’язана і з природними, і з соціальними, і з гуманітарними науками. Це наука про людину як вигляді Homo sapiens sapiens в біосфері, а також про подібності, відмінності між людьми і біологічні особливості людини, що відрізняють його від інших гомінідів. Антропологія включає три основні розділи: морфологію, вчення про антропогенез і расознавство, або етнічну антропологію.
Демографія (від грец. Demos – народ і grapho – пишу) – в широкому сенсі наука про народонаселення і про його чисельності, про закономірності динаміки і відтворення населення в його суспільно-історичної обумовленості. Ця наука грунтується на кількісному аналізі народонаселення головним чином за рахунок науково організованою статистики населення (демографічної статистики), яка дозволяє визначити спрямованість розвитку демографічних процесів (падіння або зростання чисельності населення, його статевої та вікової склад, особливості структури трудових ресурсів та ін.). Демографічні процеси тісно пов’язані з расовими, національними та конфесійними складом населення, вони обумовлені історичними особливостями формування етнічного складу, що населяє регіон, країну, місто. Демографія на основі статистичного обліку та вивчення населення дає базовий матеріал для багатьох інших наук – етнографії, географії населення, антропології, медичної географії, географії туризму та ін.
Демографічне країнознавство проводить порівняльне вивчення чисельності населення і динаміки демографічних процесів в різних регіонах і країнах світу, дає пояснення демографічним особливостям країн світу на основі всього комплексу країнознавчих факторів.
Етнографія (від грец. Ethnos – плем’я, народ і grapho – пишу) – історико-географічна наука, що вивчає культурні та побутові особливості народів світу, проблеми їх походження (етногенез), розселення (етнологія та етнічна географія) і культурно-історичних основ взаємовідносин народів . Вона тісно пов’язана з антропологією, археологією, мовознавством і географією.
Географія населення – наука, що вивчає склад і розміщення населення і населених пунктів, просторові особливості формування та розвитку сучасного складу населення в різних природних, соціальних, економічних та історичних умовах.
Як напрям у географії населення розвивається теорія розселення, або екістіка, – наука про формування та про еволюцію людських поселень. Її метою є вдосконалення, оптимізація розселення людей в цілому і його окремих форм (населення міст, агломерацій, сільських поселень та ін.) – Однак у основі вивчення народонаселення країн і регіонів лежить поділ населення на великі групи, що об’єднують людські спільності за антропологічними ознаками, релігійним переконанням, мовними особливостями та ін. Вивчаючи закономірності міграції людей по Землі і виявляючи особливості розселення людей з різними расовими, мовними, релігійними та іншими відмінностями, наука пояснює сучасний стан етнічної картини світу і прогнозує її подальший розвиток. Дані екістікі становлять великий інтерес для географії туризму.

ПОДІЛИТИСЯ: