Фізична географія Світового океану

Світовий океан відіграє виняткову роль у розвитку життя на Землі, у формуванні погоди і клімату, управляє кисневим балансом планети, забезпечує продуктами харчування значну частину людства.

Океани відіграли велику роль у відкритті й ??дослідженні материків. Неозорі простори океанів з’єднують материки і країни зручними і дешевими морськими шляхами.

На нинішньому етапі інтенсивного освоєння океанів виникла необхідність комплексного вивчення природи Світового океану з метою раціонального використання його природних ресурсів, їх відновлення та охорони.

Материки і океани являють собою єдину природну систему, пізнання закономірностей якої є ключовим завданням навчання на географічних факультетах університетів.

Фізична географія Світового океану є складовою частиною основного блоку спеціальних дисциплін, у завдання яких входить вивчення географічної оболонки Землі у всіх її проявах і взаємозв’язках. Отже, поряд з фізичною географією материків повинна існувати і розвиватися фізична географія Світового океану.

Дослідження проявів планетарних загальгеографічних закономірностей в межах океанічних просторів, що займають 70,8% поверхні Землі, складає основний зміст фізичної географії Світового океану.

Напрями досліджень фізичної географії океану визначаються різними завданнями, з яких головною є вивчення і пізнання океану як єдиної природної системи. Сюди входить дослідження просторової структури та основних фізичних властивостей океану, розгляд його як складної і цілісної системи, з одного боку, і як частини більш загальної планетарної системи – біосфери, з іншого боку.

Основними напрямками фізичної географії Світового океану є вивчення рельєфу і донних відкладень, водних і повітряних мас, флори і фауни, раціональне природокористування, вплив людської діяльності на океан, забруднення і охорона вод Світового океану. У завдання фізичної географії Світового океану входить також пізнання процесів енерго- і масообміну (трансформація енергії, механічне перенесення речовини, сольовий і температурний режими, продукування біомаси, круговорот біогенного речовини та ін.).

Важливе значення має також виявлення взаємозалежності природи океану і материків, великомасштабних зв’язків між океаносферой і іншими елементами географічної оболонки Землі.

Фізична географія Світового океану як наука ще молода, що й обумовлює нагальну потребу у вивченні її основ. Саме ці обставини і спонукали необхідність включення даного предмета в навчальний план географічного факультету університету.

Виходячи із завдань і змісту фізичної географії Світового океану будується структура предмета і зміст даного навчального посібника. Воно складається з двох частин. У першій частині дається загальний огляд океаносфери, у другій – опис географічних особливостей кожного з п’яти океанів.

Пропонований навчальний посібник повністю відповідає програмі з фізичної географії Світового океану, підготовленої на географічному факультеті університету в 2002 р

У цьому невеликому за обсягом навчальному посібнику авторам хотілося б дати той мінімум знань з фізичної географії Світового океану, який необхідний випускникам географічних спеціальностей університету.

На жаль, у зв’язку з обмеженим обсягом пропонованого навчального посібника деякі розділи загальної частини автори не висвітлювали, оскільки вони описуються при регіональній характеристиці окремих океанів і при вивченні деяких предметів, що читаються на географічному факультеті.

 

ПОДІЛИТИСЯ: