Графіки кінематичних величин

Кінематика – розділ механіки, в якому вивчаються геометричні властивості руху тіл без урахування їх маси та діючих на них сил.

Кінематика – розділ механіки, в якому вивчаються геометричні властивості руху тіл без урахування їх маси та діючих на них сил.

Основне завдання кінематики – описати рух тіла в просторі в залежності від часу, не з’ясовуючи причин руху.

Розгляд будь-якого руху починається з вибору системи відліку, що включає: тіло відліку, систему координат і прилади для дослідження руху. Систему відліку можна вибрати довільно. При кінематичних дослідженнях все системи відліку рівноправні.

У багатьох випадках розмірами тіла нехтують, оскільки розміри цього тіла малі в порівнянні з пройденим їм відстанню, або в порівнянні з відстанню між ним та іншими тілами. Для спрощення розрахунків таке тіло можна вважати матеріальною точкою, оскільки описувати рух точки простіше, ніж реального тіла.

Матеріальною точкою називають модель тіла, розмірами якого в даному випадку можна знехтувати. Тобто, замінивши тіло матеріальною точкою, їй приписують масу цього тіла, оперуючи такими поняттями, як швидкість матеріальної точки, прискорення матеріальної точки, імпульс матеріальної точки, інерція матеріальної точки і т. П.

Траєкторія – лінія (крива), по якій рухається тіло щодо обраної точки відліку.

Шлях – довжина ділянки траєкторії, пройденого матеріальною точкою за даний проміжок часу. Це скалярна величина (в системі СІ вимірюється в метрах).

Переміщення – вектор, що сполучає початкове і кінцеве положення рухається точки в певний проміжок часу. Це векторна величина. Вектор переміщення спрямований від початкової точки руху до кінцевої.

Положення тіла в просторі задається радіус-вектором або трьома його проекціями на осі координат.

При рівномірному прямолінійному русі (при якому тіло (матеріальна точка) за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові переміщення) швидкість тіла постійна, прискорення дорівнює нулю. Траєкторія рівномірного прямолінійного руху – пряма лінія.

a = 0

υ = const

Sx = υx · t

x = x0 + υx · t

При рівноприскореному русі (рух з прискоренням, постійним по модулю і напрямку) швидкість тіла змінюється, прискорення залишається постійним. Траєкторія равноускоренного прямолінійного руху – пряма лінія.

a = const

υx = υ0x + ax · t

Графіки кінематичних сил
Графіки кінематичних сил
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Кількість теплоти