Звіт про фінансовий стан

Звіт про фінансовий стан – документ, що відображає власний капітал, майно і зобов’язання суб’єкта господарювання у грошовому еквіваленті на звітну дату. Має форму таблиці. У міжнародній практиці іменується Statement of financial condition, в Україні – бухгалтерський баланс.

Законодавча база

Складання фінансової звітності регламентовано Податковим кодексом «Про бухгалтерський облік». Складання фінансової звітності регламентовано Податковим кодексом і 402-ФЗ «Про бухгалтерський облік» 2013 року. Останній замінив собою однойменний закон 1996 року.

Також діють стандарти бухобліку – звід правил, виданих Мінфіном. Вони застосовуються поряд з міжнародними стандартами фінансової звітності IFRS, офіційний переклад яких на російську мову введено в вітчизняну практику Наказом Мінфіну №160н в 2011 році.

Перелік обов’язкових елементів звітності російських суб’єктів господарювання поряд з бухгалтерським балансом включає звіти, що відображають:

 • прибуток і збитки;
 • рух грошової маси;
 • зміни капіталу;
 • цільове використання коштів.

Така система звітності характерна для всіх суб’єктів господарювання України, крім бюджетних установ, страхових і кредитних організацій.

Структура бухгалтерського балансу

Традиційно баланс розділений на два стовпці:

 • лівий відображає активи (дебет),
 • правий – пасиви (кредит).

Дебетові статті відображають кошти і ресурси виробництва, кредит – джерело їх походження. Майно і грошові кошти (активи) можуть бути надані власниками (капітал) або запозичені (зобов’язання).

Активи включають:

 • нерухомість, незавершене будівництво, засоби виробництва, фінансове вкладення довгострокового характеру, права інтелектуальної власності, вартість торгової марки (необоротні активи).
 • запаси, заборгованість дебіторів перед компанією, гроші в касі, кошти на рахунках (оборотні активи).

Пасиви включають:

 • резерви, статутний і додатковий капітал, доходи минулих періодів;
 • довгострокові зобов’язання – позики,
 • товарний або грошовий кредит з терміном погашення від року;
 • короткострокові зобов’язання – заборгованість, яку компанія зобов’язуються погасити протягом року; резерви, створені під додаткові витрати; Доходи майбутніх періодів.

Статті балансу розміщені переважно в порядку убування ліквідності, тобто – зменшення здатності швидко звертатися в гроші за ринковою ціною.

Бухгалтерський баланс як звітний документ

Деякі вітчизняні компанії, наприклад ПАТ, зобов’язані оприлюднити бухгалтерський баланс.  Совокупність вартість вимог кредиторів і засновників (пасиви) завжди строго відповідає сумі активів. Нульове сальдо – ключова особливість балансу. Рівновага активів і пасивів забезпечується подвійним записом господарських операцій. Кожна зміна (бухгалтерська проводка) одночасно відображається на двох рахунках в правому і лівому стовпчику балансу. Які б зміни не зазнало підприємство, баланс підсумку активів і пасивів зберігається.

Баланс – це зведена таблиця. Він не відображає руху коштів або фактів здійснення господарських операцій, однак демонструє фінансовий стан компанії на запитувану дату. Відомості групуються таким чином, що дозволяють проаналізувати:

 • ділову активність, стійкість і платоспроможність компанії;
 • стану активів, джерела їх отримання і напрямки витрачання.

Баланс «як є» важко піддається прочитанню. Для цих цілей більш підходить відкоригований на індекс інфляції ущільнений порівняльний аналітичний баланс, створений шляхом агрегування (зведення воєдино) деяких однорідних елементів.

Деякі вітчизняні компанії, наприклад ПАТ, зобов’язані оприлюднити бухгалтерський баланс. Інші розкривають інформацію навмисно, з метою створення позитивного іміджу, залучення інвесторів і клієнтів. Нерідко оприлюднені відомості супроводжується детальними коментарями.

ПОДІЛИТИСЯ: