Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Цей вид аналізу проводиться для визначення загальної характеристики фінансових показників компанії, їх динаміки і зміни за звітний період. Даний вид аналізу здійснюється на підставі інформації, яка міститься в бухгалтерському балансі. Для його проведення використовують один із таких способів:

  • аналіз за статтями балансу без попереднього зміни їх складу;
  • оцінка на підставі побудови ущільненого аналітичного балансу, шляхом об’єднання деяких схожих за складом елементів балансу.

Оцінка фінансового стану компанії безпосередньо по її балансу – складний, трудомісткий, але малоефективний процес. Більшість отриманих результатів не дозволяють визначити тенденції, які відбулися у фінансовому стані підприємства.

Обов’язковими елементами фінансового аналізу результатів роботи компанії є:

  • аналіз зміни кожного результату за звітний період;
  • аналіз структури показників і причин їх зміни;
  • виявлення динаміки зміни фінансових результатів за кілька розрахункових періодів;
  • визначення причин зміни прибутку підприємства їх кількісна оцінка.

Аналіз ліквідності балансу – це порівняння засобів в активі, згрупованих за ступенем ліквідності і розташовані по її зменшенням, із зобов’язаннями в пасиві балансу, які відсортовані за терміном їх виконання і розташовані в порядку зростання терміну погашення.

Про високу платоспроможність компанії свідчить своєчасна виплата заробітної плати, проведення розрахунків з кредиторами, виплата банківських кредитів. При аналізі платоспроможності за місяць наростаючим підсумком з початку року потрібно порівнювати всі залишки коштів і їх надходження (кошти від реалізації продукції, цінних паперів, основних засобів). Для цих цілей на підприємстві розробляють платіжний календар.

Оцінка фінансової стійкості підприємства

Оцінка фінансової стійкості підприємства – найважливіший елемент фінансового аналізу. При визначенні ліквідності балансу компанії, зіставляють стан пасивів з активами. Цей показник дає реально оцінити, чи може підприємство без проблем погасити свої борги перед різними контрагентами. Даний елемент фінансового аналізу дуже важливий. Це дає можливість відповісти на питання – який ступінь залежності у фірми від своїх кредиторів, підвищується вона або знижується, чи відповідає стан пасивів і активів основних завдань фінансово-господарської діяльності компанії. За допомогою показників, які дають можливість оцінити незалежність кожного окремого елемента балансу, можна визначити наскільки фінансово стійко дане підприємство.

Фінансова стійкість підприємства – це стан її фінансових ресурсів, розподіл і їх використання, що гарантує розвиток підприємства на основі отриманого прибутку і капіталу при підтримці його кредитоспроможності і платоспроможності в умовах помірного рівня ризику. Саме тому фінансова стійкість фірми формується в процесі її виробничо-господарської діяльності. Це найважливіші показник її діяльності.

Проведення фінансового аналізу на конкретну дату дозволяє дати відповідь на питання – наскільки правильно компанія управляла своїми фінансовими ресурсами протягом розрахункового періоду, який передував звітної дати. Таким чином, фінансова стійкість – це ефективне формування, розподіл і використання фінансових активів. Платоспроможність – це тільки її зовнішній прояв.

Проведення аналізу фінансової стійкість здійснюється на підставі формули балансу, яка дозволяє визначити збалансованість всіх статей пасиву і активу балансу підприємства.

ПОДІЛИТИСЯ: