Внутрішнє фінансування

Джерела фінансування є складною економічною категорією, адже в процесі господарської діяльності вони трансформуються в матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів. З точки зору їх залучення, вони діляться на внутрішні і зовнішні. В умовах нестабільності економічної ситуації залучення зовнішніх джерел фінансування проблематично, тому суб’єкти господарювання орієнтуються у своїй фінансовій діяльності на залучення внутрішніх джерел фінансування.

До внутрішніх джерел фінансування суб’єктів господарювання відносять чистий прибуток; амортизаційні відрахування, забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Чистий прибуток є власністю засновників (учасників). Невикористана його частина відбивається в I розділі пасиву балансу «Нерозподілений прибуток». Надалі він спрямовується на поповнення власних оборотних активів, формування довгострокових активів, а також на формування резервного капіталу, матеріальне стимулювання і соціальний розвиток.

Амортизаційні відрахування накопичуються в процесі експлуатації основних засобів. Амортизаційні обчислення як правило використовуються на придбання нових, або заміни зношених довгострокових активів, нематеріальних активів, технічних нововведень і інших якісних і кількісних оновлень виробничих потужностей підприємств. Так само амортизаційні обчислення можуть бути використані для ремонту пошкоджених активів.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів створюються за власною ініціативою підприємства. Ефект фінансування за рахунок забезпечення наступних платежів проявляється завдяки існування тимчасового розриву між моментом їх формування та використання.

...
ПОДІЛИТИСЯ: